Screening af gamle lossepladser

Der er foretaget en screening blandt landets mange gamle lossepladser i et forsøg på at finde de pladser, der er mest relevante at etablere biocover på. Resultaterne er ikke endegyldige i den forstand, at man godt kan ansøge tilskudspuljen, selvom den ansøgte losseplads er blevet sorteret fra i screeningen - f.eks. hvis ansøger har anden viden end det, der er lagt til grund for screeningen.

Der er i tidens løb deponeret affald mange steder i Danmark, og før 1997 var det tilladt at deponere forbrændingsegnet affald, herunder husholdningsaffald og andet affald med organisk indhold. Der kan derfor være gamle, lukkede lossepladser, som kan være relevante i en biocoversammenhæng. Disse pladser er ikke godkendelsespligtige men blot kortlagt efter jordforureningsloven og henhører således under regionerne.

For at kunne fokusere tilskudsmidler på de af disse pladser, der har størst potentiale for metanreduktion, og for at få en ensartet og effektiv sortering på tværs af alle gamle lossepladser i Danmark har Regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer med støtte fra Miljøstyrelsen foretaget en screening på baggrund af tilgængelige data om pladserne. Screeningen er foregået gennem flere trin; først gennem flere skrivebordsscreeninger og til sidst ved hjælp af simple gasmålinger på de tilbageværende pladser.  

1. screeningstrin

I første screeningstrin (Fase 0A) blev de i udgangspunktet 4018 lokaliteter reduceret til 183 lokaliteter. Lokaliteter blev frasorteret, hvis de lå i NATURA 2000 område, kun havde affald deponeret før 1965 eller var mindre end 0,5 hektar. Af de pladser der blev tilbage efter disse screeningskriterier, gik man videre med de 183 offentligt ejede pladser.

2. screeningstrin

I andet screeningstrin (GIS screening) blev de 183 lokaliteter reduceret til 139 lokaliteter med status god eller middel. Lokaliteter blev her frasorteret hvis beplantning, tilgængelighed eller øvrig arealanvendelse gjorde pladser ’dårligt’ egnede til biocoveretablering. Se resultaterne af GIS-screeningen for Region Hovedstaden (2), Region Sjælland (2), Region Nordjylland (2), Region Midtjylland (2) og Region Syddanmark (2).

3. screeningstrin

I tredje screeningstrin (Fase 0B) blev de 139 lokaliteter reduceret til 91 lokaliteter. De enkelte lokaliteter, der efter GIS-screeningen så gode eller middelgode ud, blev her helhedsvurderet ud fra lokalitet (bl.a. kortlægningsstatus), affaldsparametre (bl.a. masse, volumen, affaldstyper), gasmålinger og -modelleringer, og perkolat og blev genkategoriseret som gode, middelgode eller ikke-egnede. Se resultaterne af fase 0B for Region Hovedstaden (3), Region Sjælland (3), Region Nordjylland (3), Region Midtjylland (3) og Region Syddanmark (3).

4. screeningstrin

I et fjerde screeningstrin (lynmålinger) er de tilsammen 91 gode eller middelgode lokaliteter i de fem regioner blive reduceret yderligere. DTU har foretaget gasmålinger uden sporgas på alle 91 lokaliteter og har på den måde kunne kategorisere yderligere 66 pladser som ikke-egnede pga. minimal metanudledning. Metoden er delvist udviklet undervejs i screeningsprojektet og er valgt, fordi der generelt vides relativt lidt om affaldsmængder, sammensætning mv. for de gamle lossepladser, og der derfor er relativ stor usikkerhed også om de pladser, der efter skrivebordsscreeningen ser relevante ud. Metoden baserer sig på en måling af metankoncentrationer nedvinds det enkelte deponi og efterfølgende dispersionsmodellering for at estimere metanemission og kan ikke erstatte egentlige totalmålinger i en eventuel baselineundersøgelse grundet en større usikkerhed. Metoden er dog væsentlig hurtigere og billigere at gennemføre end egentlige totalmålinger og kan dermed spare tilskudsmidler ved at pladser med meget lav gasemission frasorteres, inden der gennemføres dyre baselineundersøgelser på dem. Se resultaterne af disse målinger i Afrapportering af lynmålingerne

Hvis man ønsker at ansøge om tilskud til en plads, som er blevet frasorteret undervejs i screeningen, skal man - ligesom alle andre ansøgere - sandsynliggøre, at der sker en væsentlig metanemission fra pladsen og vise, at pladsen forhold muliggør et eventuelt biocover. I vurdering af ansøgningen vil Miljøstyrelsen forholde sig til screeningsresultatet, men hvis ansøger har viden eller argumenter, som ligger ud over det, der er brugt i screeningen, kan et tilskud komme på tale.  Hvis man har spørgsmål til om eller hvordan en specifik plads har indgået i den overordnede screeningsproces, kan man kontakte den relevante region.

Se bruttolisterne over de tilsammen 4018 lokaliteter screeningsprojektet startede ud med:  Region Hovedstaden (4)Region Sjælland (4)Region Nord (4)Region Midt (4) og  Region Syddanmark (4).

De godkendelsespligtige anlæg, der fortsat modtager affald eller er i efterbehandling, har ikke været en del af denne screening.