Økonomisk ramme

Som det fremgår af Finansloven 2015  (afsnit 23.27.07) er der afsat i alt 178 mio. kr. i tilskudsmidler til statslig finansiering af etablering af biocovers på danske deponeringsanlæg og lossepladser (se tabel 1). Tilskudsmidlerne fra 2014 og 2015 er overført til de følgende år. Det forventes, at der vil kunne gives tilsagn om tilskud efter 2017 såfremt biocoveret kan etableres inden 2020.

Administrationsmidlerne dækker omkostningerne hos Miljøstyrelsen, forbundet med opbygning og drift af tilskudsordningen. Der er desuden afsat midler til forundersøgelser.

Tabel 1. Tilskudsordningens økonomiske ramme.  Værdierne er i mio. kr. ved pris- og lønniveau 2015.

Biocover-økonomi-lille

Senest opdateret 10-06-2016

Kontakt

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. De samlede powerpoints ses her. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her