Økonomisk ramme

Som det fremgår af Finansloven 2015  (afsnit 23.27.07) er der afsat i alt 178 mio. kr. i tilskudsmidler til statslig finansiering af etablering af biocovers på danske deponeringsanlæg og lossepladser (se tabel 1). Tilskudsmidlerne fra 2014 og 2015 er overført til de følgende år. Det forventes, at der vil kunne gives tilsagn om tilskud efter 2017 såfremt biocoveret kan etableres inden 2020.

Administrationsmidlerne dækker omkostningerne hos Miljøstyrelsen, forbundet med opbygning og drift af tilskudsordningen. Der er desuden afsat midler til forundersøgelser.

Tabel 1. Tilskudsordningens økonomiske ramme.  Værdierne er i mio. kr. ved pris- og lønniveau 2015.

Biocover-økonomi-lille