Hvorfor biocover

Biocover er beskrevet i "Virkemiddelkatalog – potentialer og omkostninger for klimatiltag" som et kosteffektivt middel til at reducere drivhusgasudledningen.

Virkemiddelkataloget fra 2013, der er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe, opgør reduktionspotentialer og omkostninger for en række analyserede klimatiltag. For hvert potentielt virkemiddel er skyggeprisen opgjort (kroner per ton reduceret CO 2 -ækvivalent). Da der skulle 'lukkes et hul' i forhold til at nå Danmarks daværende klimamålsætning for 2020, blev biocover udvalgt fra Virkemiddelkataloget, fordi teknologien blev præsenteret med en lav skyggepris på bare 77kr./ton CO 2 . Den relativt lave skyggepris skyldes, at de estimerede omkostninger til etablering og drift forventedes opvejet af forholdsvis store reduktioner i metanudledning (omregnet til CO 2 -ækvivalenter).

Da teknologien også dengang var relativ uprøvet, blev usikkerhederne fremhævet i kataloget: ”Der er betydelig usikkerhed omkring størrelsen af metanemissioner fra lossepladser og effekten af biocovers. Der foreligger kun få erfaringer, hvilket også betyder usikkerhed vedrørende investeringsomkostninger”.

 

Læs mere om de alternative virkemidler i ” Virkemiddelkatalog – potentialer og omkostninger for klimatiltag ” på Energistyrelsens hjemmeside og om de nærmere forudsætninger og beregninger bag biocover som virkemiddel til reduktion af drivhusgasudledning i dette baggrundsnotat fra Miljøstyrelsen.


I " Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO " af juli 2014 (S, R, SF, V, DF, og EL) blev der afsat finansmidler til en tilskudsordning til biocover på danske deponeringsanlæg og gamle lossepladser.