Deponigas

Deponeret organisk affald nedbrydes mikrobielt og herved produceres deponigas som primært består af kuldioxid (CO 2 ) og metan (CH 4 ) – hvis indbyrdes forhold bl.a. afhænger af affaldets sammensætning og iltforholdene. Deponigassen siver i sidste ende op i atmosfæren, hvis ikke den fjernes inden. Både kuldioxid og metan er drivhusgasser, men metan er ca. 25 gange kraftigere end kuldioxid. Af hensyn til klimaet og den globale opvarmning, er udsivningen af metan fra deponeringsanlæg således særdeles uønsket.

Siden 1997 har det været forbudt at deponere forbrændingsegnet (og herunder organisk) affald i Danmark, og problemet er derfor faldende herhjemme. Men organisk affald fra før forbuddets tid producerer stadig metan i en årrække efter, at det blev deponeret, og der er således potentiale for at gribe ind, indtil gaspotentialet er aftaget. Dertil kommer, at der findes affaldstyper som det stadig er tilladt at deponere, selvom de kan udvikle metan – herunder f.eks. farligt affald og shredder-affald.

Hvis der dannes tilstrækkelige mængder deponigas med god brændværdi (høj metan-koncentration) kan der med fordel etableres et gasindvindingsanlæg. Dette pumper deponigassen op og ind i en motor, som omsætter energien i metangassen til elektricitet, der kan sælges med tilskud jf. reglerne for tilskud til biogas . Da de fleste danske deponeringsanlæg indeholder begrænsede mængder nyere organisk affald, som følge af forbuddet, vurderes potentialet for gasudnyttelse i Danmark at være lavt nu og forsvindende i fremtiden.

På deponeringsanlæg, der stadig har en betydelig klimapåvirkning, men hvor gasindvinding og energiudnyttelse imidlertid ikke er hensigtsmæssigt – fordi gasproduktionen og/eller -kvaliteten er utilstrækkelig til, at opnå økonomisk rentabilitet og miljømæssige fordele, eller fordi praktiske forhold besværliggør indvindingen – er det nødvendigt med en alternativ løsning. Her kan biocover-teknologien komme på tale.

Læs Miljøvurdering af biocover og gasopsamling med energiudnyttelse  udarbejdet af DTU og Samfundsøkonomisk analyse af biocover og gasopsamling med energiudnyttelse udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet.

Senest opdateret 15-06-2016

Kontakt

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. De samlede powerpoints ses her. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her