Ansøgning til trin 2

Hvis resultaterne af baselineundersøgelsen viser en væsentlig metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, skal man over for Miljøstyrelsen vise, hvordan man vil håndtere denne emission ved et biocoversystem.

Ansøgning om tilskud til trin 2 (Gennemførelse af biocoverprojekt) sker reelt som det sidste i trin 1. Ved ansøgning skal ansøger indsende den projektbeskrivelse, der er udarbejdet under trin 1 på baggrund af resultaterne fra baselineundersøgelsen. Denne projektbeskrivelse indsendes til Miljøstyrelsen sammen med skema til ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, hvor tidsplan, budget og forventning til metanreduktion opsummeres.

Ansøgningsskemaet til trin 2 indsendes sammen med relevante bilag til Obfuscated Email .

Der er pt. ingen frist for ansøgning om tilskud til trin 2, men det er en forudsætning at biocoversystemet kan være etableret inden 2020.

Biocoverprojekt

Et biocoverprojekt består overordnet af:

 • Detailprojektering af biocoversystemet
 • Etablering af biocoversystemet
 • Opfølgende måling af metanemissionen efter biocoveretablering, bestående af en totalmåling og overfladescreening
 • Eventuel udbedring af biocoversystemet i form af fysisk efterbehandling af områder med metanemissioner, der er identificeret ved den opfølgende måling, med henblik på at nedbringe metanemissionen fra disse områder
 • Fire moniteringer over to år, hvor metanemissionen bestemmes ved en totalmåling
 • Eventuel vedligeholdelse frem til sidste tilskudsdækkede monitering i form af mindre reparationer eller vegetationspleje, med henblik på at opretholde biocoversystemets effektivitet.  

Læs mere om definitioner på og krav til delelementerne i biocoverprojektet i bekendtgørelsen .

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen, der skal vedlægges ansøgningsskemaet, skal indeholde beskrivelse af:

 • D e resultater fra baselineundersøgelsen, der har betydning for udformningen af biocoversystemet
 • Materialer, der forventes anvendt til opbygning af biocoversystemet
 • Hvordan det metanoxiderende materiales potentiale undersøges for at sikre tilstrækkelig kapacitet til metanoxidation i biocoversystemet
 • Design og dimensionering af biocoversystemet inklusive tegninger og oversigtskort,
 • B iocoversystemets forventede reduktion af metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen,
 • Plan for detailprojektering af biocoverprojektet
 • S kitseplan for etablering af biocoversystemet og metodebeskrivelse for opfølgende måling
 • Forventet udbedring af det skitserede biocoversystem
 • Forventet vedligeholdelse af det skitserede biocoversystem indtil sidste tilskudsdækkede monitering
 • Metodebeskrivelse for monitering af biocoversystemet
 • Tidsplan for det samlede biocoverprojekt, specificeret efter ovenstående delelementer
 • Budget for det samlede biocoverprojekt med de forventede udgiftsposter kategoriseret efter biocoverprojektets delelementer, jf. budgetskabelonen .

I forbindelse med design og dimensionering af biocoversystemet skal ansøger bl.a. forholde sig til:

 • H vordan eksisterende installationer indtænkes i projektet (f.eks. perkolatbrønde, gasekstraktionssystemer og nuværende gashåndteringssystemer)
 • Hvordan metanen tilledes det metanoxiderende materiale
 • Hvordan eventuel vandophobning i gasfordelingslaget håndteres
 • Hvilke materialer der tænkes anvendt, med fokus på deres (lokale) tilgængelighed (og pris) og anvendelsen af råstoffer kontra genanvendelse
 • Hvordan metanoxidationsmaterialet analyseres, herunder især for stabilitet og metanoxidationskapacitet
 • Hvordan de bioaktive lag dimensioneres i forhold til metanemissionens størrelse
 • Om der skal sås vegetation og hvordan i så fald skal håndteres

Læs mere om etablering og monitering af biocoversystemer i Vidensopsamlingen .  

Forudsætning for ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

Forudsætningen for at ansøger uden videre kan få dækket udgifter til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, er at totalmålingerne i baselineundersøgelsen har vist en udledning af metan på minimum 6 kg CH 4 per time. Hvis totalmålingerne i baselineundersøgelsen har vist en udledning af metan på mellem 2 og 6 kg CH 4 per time, skal ansøger have en forhåndsgodkendelse fra Miljøstyrelsen til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Tilsagn

Miljøstyrelsen vurderer den indsendte ansøgning, og ansøger får herefter tilsagn eller begrundet afslag om tilskud til biocoverprojekt. Miljøstyrelsen forbeholder sig til ret til at vente med at give tilsagn til efter de normale fire uger, hvis det vurderes, at der er brug for at samle flere ansøgninger til et bredere ansøgerfelt. .  

Såfremt ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og rummer tilstrækkelige oplysninger, indgår ansøgningen i Miljøstyrelsens løbende prioritering af ansøgninger, der sker på baggrund af det indsendte materiale og under hensyn til blandt andet følgende kriterier:

 • Den forventede reduktion af metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen ved etablering af det projekterede biocoversystem i forhold til de budgetterede udgifter til biocoverprojektet
 • Projektets tidsplan, herunder om det projekterede biocoversystem kan være færdigetableret inden 2020.