Ansøgning til trin 1

Hvis man har en idé om, at der sker en væsentlig metanemission fra det deponerede affald på sit deponeringsanlæg eller sin losseplads, skal man sandsynliggøre dette over Miljøstyrelsen for at få tilskud til i første omgang at udføre en baselineundersøgelse og udarbejde en projektbeskrivelse til et egentlig biocoverprojekt.

For at søge om tilskud til trin 1 (udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt) skal ansøger finde relevante oplysninger eller undersøgelser, der sandsynliggør en væsentlig metanemission fra det deponerede affald. Det kan være h istoriske data for affaldsmængder og affaldssammensætning, der indikerer væsentlig forekomst af organisk materiale, og/eller tidligere undersøgelser, målinger eller modelleringer, der har vist tegn på væsentlig metanemission fra affaldet. Disse oplysninger bruges, når ansøger udfylder skema til ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.  

I ansøgningen noteres som udgangspunkt eksisterende og tilgængelig viden, og der skal således ikke udarbejdes rapporter eller foretages omfattende udregninger for at kunne udfylde skemaet. Forarbejdet og udfyldelse af skemaet er ikke dækket af tilskudsordningen.

Indhold i ansøgning

Som en del af ansøgningen skal der udarbejdes et kort over anlægget med en markering af det relevante areal for etableringen af det eventuelle biocoversystem. Kortet kan med fordel også vise placering af f.eks. perkolatsystem, brønde og andre installationer med relevans for planlægningen af baselineundersøgelsen og den eventuelle etablering af biocover.

Forud for indsendelse af ansøgningsskemaet til Miljøstyrelsen bør ansøger have lavet aftale med eventuelle underleverandører, da det skal fremgå af ansøgningen, om der er rådgivere tilknyttet opgaven, samt hvem der udfører totalmålingerne henholdsvis overfladescreeningen i baselineundersøgelsen.

Afrapportering af baselineundersøgelsen kræver udarbejdelse af en eller flere rapporter og udfyldelse af afrapporteringsskema. Læs mere om afrapportering af baselineundersøgelse , herunder omfanget af afrapporteringsskema og krav til rapporterne, der skal vedlægges skemaet.  

Med ansøgning om tilskud til trin 1 søges der (også) om tilskud til udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt. Ansøgningen om tilskud til biocoverprojekt sker ved indsendelse af et (andet) ansøgningsskema, der vedlægges den projektbeskrivelse på biocoverprojekt, der udarbejdes på baggrund af baselineundersøgelsens resultater. Læs mere om ansøgning til trin 2 , herunder omfanget af ansøgningsskema og krav til projektbeskrivelsen, der skal vedlægges skemaet.

Selvom der er indlagt flere stop-op-grænser i gennemførelsen af trin 1 ansøges der om tilskud til at gennemføre hele trinet. Ansøgningen indeholder således et budget for baselineundersøgelsens totalmålinger og overfladescreening og disses afrapportering, udarbejdelse af projektbeskrivelse, udfyldelse af ansøgningsskema til biocoverprojekt og revision af regnskab. Der kan maksimalt ydes sammenlagt 300.000 kr. i tilskud pr. deponeringsanlæg eller losseplads til gennemførelse af hele trin 1.

Ansøgningsskemaet til trin 1 indsendes sammen med relevante bilag til Obfuscated Email .  

Der er pt. ingen frist for ansøgning om tilskud til trin 1, men Miljøstyrelsen kan midlertidigt stoppe tildeling af tilsagn til baselineundersøgelser, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den samlede fordeling af finanslovsbevillingen.

Tilsagn

Miljøstyrelsen vurderer den indsendte ansøgning, og ansøger får herefter tilsagn eller begrundet afslag om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af projektansøgning. Behandlingstiden forventes at være fire uger. 

Såfremt ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og rummer tilstrækkelige oplysninger, indgår ansøgningen i Miljøstyrelsens løbende prioritering af ansøgninger, der sker på baggrund af det indsendte materiale og under hensyn til blandt andet følgende kriterier:

  • Sandsynligheden for væsentlig metanemission og den forventede størrelse af metaemissionen,
  • De budgetterede omkostninger ved udførelse af baselineundersøgelser og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Med tilsagnet følger  Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra biocover-tilskudsordning .