Ansøgning om tilskud

Tilskud kan gives til deponeringsanlæg eller lossepladser, hvor deponeringsaktiviteten er ophørt eller på nedlukkede dele af deponeringsanlæg i drift.

Ansøgere kan enten være ejere af deponeringsanlæg eller lossepladser, eller en region på vegne af ejer af nedlukkede lossepladser, der er kortlagt efter jordforureningsloven, under forudsætning af tilladelse fra lodsejere.

Ansøger er ansvarlig for projektet, herunder økonomisk ansvarlig, og som udgangspunkt kontaktperson over for Miljøstyrelsen.

Ansøgning til trin 1

For at søge om tilskud til trin 1 (udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt) skal ansøger finde relevante oplysninger eller undersøgelser, der sandsynliggør en væsentlig metanemission fra det deponerede affald. Det kan være historiske data for affaldsmængder og affaldssammensætning, der indikerer væsentlig forekomst af organisk materiale, og/eller tidligere undersøgelser, målinger eller modelleringer, der har vist tegn på væsentlig metanemission fra affaldet. Disse oplysninger bruges, når ansøger udfylder skema til ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.  

I ansøgningen noteres som udgangspunkt eksisterende og tilgængelig viden, og der skal således ikke udarbejdes rapporter eller foretages omfattende udregninger for at kunne udfylde skemaet. Forarbejdet og udfyldelse af skemaet er ikke dækket af tilskudsordningen.

Indhold i ansøgning

Som en del af ansøgningen skal der udarbejdes et kort over anlægget med en markering af det relevante areal for etableringen af det eventuelle biocoversystem. Kortet kan med fordel også vise placering af f.eks. perkolatsystem, brønde og andre installationer med relevans for planlægningen af baselineundersøgelsen og den eventuelle etablering af biocover.

Forud for indsendelse af ansøgningsskemaet til Miljøstyrelsen, bør ansøger have lavet aftale med eventuelle underleverandører, da det skal fremgå af ansøgningen, om der er rådgivere tilknyttet opgaven, samt hvem der udfører totalmålingerne henholdsvis overfladescreeningen i baselineundersøgelsen.

Afrapportering af baselineundersøgelsen kræver udarbejdelse af en eller flere rapporter og udfyldelse af afrapporteringsskema.

Med ansøgning om tilskud til trin 1 søges der (også) om tilskud til udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt. Ansøgningen om tilskud til biocoverprojekt sker ved indsendelse af et (andet) ansøgningsskema, der vedlægges den projektbeskrivelse på biocoverprojekt, der udarbejdes på baggrund af baselineundersøgelsens resultater. 

Selvom der er indlagt flere stop-op-grænser i gennemførelsen af trin 1 ansøges der om tilskud til at gennemføre hele trinet. Ansøgningen indeholder således et budget for baselineundersøgelsens totalmålinger og overfladescreening og disses afrapportering, udarbejdelse af projektbeskrivelse, udfyldelse af ansøgningsskema til biocoverprojekt og revision af regnskab. Der kan maksimalt ydes sammenlagt 300.000 kr. i tilskud pr. deponeringsanlæg eller losseplads til gennemførelse af hele trin 1.

Ansøgningsskemaet til trin 1 indsendes sammen med relevante bilag til Obfuscated Email.  

Der er pt. ingen frist for ansøgning om tilskud til trin 1, men Miljøstyrelsen kan midlertidigt stoppe tildeling af tilsagn til baselineundersøgelser, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den samlede fordeling af finanslovsbevillingen.

Tilsagn

Miljøstyrelsen vurderer den indsendte ansøgning, og ansøger får herefter tilsagn eller begrundet afslag om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af projektansøgning. Behandlingstiden forventes at være fire uger. 

Såfremt ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og rummer tilstrækkelige oplysninger, indgår ansøgningen i Miljøstyrelsens løbende prioritering af ansøgninger, der sker på baggrund af det indsendte materiale og under hensyn til blandt andet følgende kriterier:

 • Sandsynligheden for væsentlig metanemission og den forventede størrelse af metaemissionen,
 • De budgetterede omkostninger ved udførelse af baselineundersøgelser og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Med tilsagnet følger Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra biocover-tilskudsordning.

Ansøgning til trin 2

Hvis resultaterne af baselineundersøgelsen viser en væsentlig metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, skal man over for Miljøstyrelsen vise, hvordan man vil håndtere denne emission ved et biocoversystem.

Ansøgning om tilskud til trin 2 (Gennemførelse af biocoverprojekt) sker reelt som det sidste i trin 1. Ved ansøgning skal ansøger indsende den projektbeskrivelse, der er udarbejdet under trin 1 på baggrund af resultaterne fra baselineundersøgelsen. Denne projektbeskrivelse indsendes til Miljøstyrelsen sammen med skema til ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, hvor tidsplan, budget og forventning til metanreduktion opsummeres.

Ansøgningsskemaet til trin 2 indsendes sammen med relevante bilag til Obfuscated Email.

Der er pt. ingen frist for ansøgning om tilskud til trin 2, men det er en forudsætning at biocoversystemet kan være etableret inden 2020.

Biocoverprojekt

Et biocoverprojekt består overordnet af:

 • Detailprojektering af biocoversystemet
 • Etablering af biocoversystemet
 • Opfølgende måling af metanemissionen efter biocoveretablering, bestående af en totalmåling og overfladescreening
 • Eventuel udbedring af biocoversystemet i form af fysisk efterbehandling af områder med metanemissioner, der er identificeret ved den opfølgende måling, med henblik på at nedbringe metanemissionen fra disse områder
 • Fire moniteringer over to år, hvor metanemissionen bestemmes ved en totalmåling
 • Eventuel vedligeholdelse frem til sidste tilskudsdækkede monitering i form af mindre reparationer eller vegetationspleje, med henblik på at opretholde biocoversystemets effektivitet.  

Læs mere om definitioner på og krav til delelementerne i biocoverprojektet i bekendtgørelsen.

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen, der skal vedlægges ansøgningsskemaet, skal indeholde beskrivelse af:

 • De resultater fra baselineundersøgelsen, der har betydning for udformningen af biocoversystemet
 • Materialer, der forventes anvendt til opbygning af biocoversystemet
 • Hvordan det metanoxiderende materiales potentiale undersøges for at sikre tilstrækkelig kapacitet til metanoxidation i biocoversystemet
 • Design og dimensionering af biocoversystemet inklusive tegninger og oversigtskort,
 • B iocoversystemets forventede reduktion af metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen,
 • Plan for detailprojektering af biocoverprojektet
 • Skitseplan for etablering af biocoversystemet og metodebeskrivelse for opfølgende måling
 • Forventet udbedring af det skitserede biocoversystem
 • Forventet vedligeholdelse af det skitserede biocoversystem indtil sidste tilskudsdækkede monitering
 • Metodebeskrivelse for monitering af biocoversystemet
 • Tidsplan for det samlede biocoverprojekt, specificeret efter ovenstående delelementer
 • Budget for det samlede biocoverprojekt med de forventede udgiftsposter kategoriseret efter biocoverprojektets delelementer, jf. budgetskabelonen .

I forbindelse med design og dimensionering af biocoversystemet skal ansøger bl.a. forholde sig til:

 • Hvordan eksisterende installationer indtænkes i projektet (f.eks. perkolatbrønde, gasekstraktionssystemer og nuværende gashåndteringssystemer)
 • Hvordan metanen tilledes det metanoxiderende materiale
 • Hvordan eventuel vandophobning i gasfordelingslaget håndteres
 • Hvilke materialer der tænkes anvendt, med fokus på deres (lokale) tilgængelighed (og pris) og anvendelsen af råstoffer kontra genanvendelse
 • Hvordan metanoxidationsmaterialet analyseres, herunder især for stabilitet og metanoxidationskapacitet
 • Hvordan de bioaktive lag dimensioneres i forhold til metanemissionens størrelse
 • Om der skal sås vegetation og hvordan i så fald skal håndteres

Læs mere om etablering og monitering af biocoversystemer i Vidensopsamlingen.  

Forudsætning for ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

Forudsætningen for at ansøger uden videre kan få dækket udgifter til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, er at totalmålingerne i baselineundersøgelsen har vist en udledning af metan på minimum 6 kg CH4 per time. Hvis totalmålingerne i baselineundersøgelsen har vist en udledning af metan på mellem 2 og 6 kg CH4 per time, skal ansøger have en forhåndsgodkendelse fra Miljøstyrelsen til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Tilsagn

Miljøstyrelsen vurderer den indsendte ansøgning, og ansøger får herefter tilsagn eller begrundet afslag om tilskud til biocoverprojekt. Miljøstyrelsen forbeholder sig til ret til at vente med at give tilsagn til efter de normale fire uger, hvis det vurderes, at der er brug for at samle flere ansøgninger til et bredere ansøgerfelt.  

Såfremt ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og rummer tilstrækkelige oplysninger, indgår ansøgningen i Miljøstyrelsens løbende prioritering af ansøgninger, der sker på baggrund af det indsendte materiale og under hensyn til blandt andet følgende kriterier:

 • Den forventede reduktion af metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen ved etablering af det projekterede biocoversystem i forhold til de budgetterede udgifter til biocoverprojektet
 • Projektets tidsplan, herunder om det projekterede biocoversystem kan være færdigetableret inden 2020.