Afrapportering af baselineundersøgelse

Ansøger afrapporterer baselineundersøgelsen i trin 1 ved at indsende en opsummering af resultaterne til Miljøstyrelsen via et afrapporteringsskema, vedlagt en eller flere rapporter, der uddyber resultaterne.

Efter udførelse af baselineundersøgelsen udarbejdes en eller flere rapporter, der beskriver metode og resultater for totalmålingerne og overfladescreeningen. De overordnede måleresultater opsummeres samtidig i skema til afrapportering af baselineundersøgelse. Skemaet indsendes til Miljøstyrelsen, vedlagt de uddybende rapporter.

Afrapportering af totalmålinger

Miljøstyrelsen forventer at rapporten om totalmålingerne indeholder følgende:

 • Tekst og grafik der beskriver fremgangsmåden ved totalmålingerne. Hvis sporgasdispersionsmetoden er anvendt, angives navnet på den anvendte sporgas, antal sporgas-frigivelsespunkter inklusiv frigivelsesraten ved hvert punkt, antal transekter (gennemkørsler af metan-fanen) samt korrelationen (R2) mellem metan-fane og sporgas-fane (husk at fratrække baggrundskoncentrationer af begge gasser). Placeringen af sporgaskilder benyttet ved totalmålingen dokumenteres og fremstilles grafisk med fanegrafer for metan og sporgas.
 • Gennemsnittet af de to totalmålinger i baselineundersøgelsen opstillet i samme tabel for overskuelighed. Resultaterne angives i enheden kg CH 4 pr. time. Hvis sporgasdispersionsmetoden er anvendt, angives antallet af transekter til hver totalmåling og spredningen af måleresultaterne for hver af totalmålingerne.
 • Måleudstyrets detektionsgrænse for metan
 • Baggrundskoncentrationen af metan målt i forbindelse med totalmålingerne, tidsrum for udførsel af målingerne samt det atmosfæriske tryk, lufttemperaturen, vindstyrke og vindretning (alle gennemsnitlige værdier) for tidsrummet, hvor totalmålingerne blev gennemført. Udviklingen i atmosfæretryk i perioden, mens totalmålingerne foregik, samt i minimum 12 timer forud for hver af de to målingers starttidspunkter, vises grafisk.
 • Redegørelse for, hvordan der er taget højde for tryk, vind, temperatur, eksisterende gashåndteringssystemer og eventuelle metankilder, der ikke kan håndteres i et kommende biocoverprojekt og derfor skal forsøges holdt ude af totalmålingerne.
 • Angivelse af gasindvinding op til og under totalmålingerne, hvis der er gasopsamling på deponiet/lossepladsen. 
 • Tydelige angivelse af, hvilket område totalmålingerne kvantificerer metanemissionen fra.

Afrapportering af overfladescreening

Miljøstyrelsen forventer at rapporten om overfladescreeningen indeholder følgende:

 • Beskrivelse af målemetode og -udstyr samt måleudstyrets detektionsgrænse for metan
 • Baggrundskoncentrationen af metan i forbindelse med overfladescreeningen, tidsrum for udførsel af screeningen samt det atmosfæriske tryk, lufttemperaturen
 • Angivelse af gasindvinding op til og under overfladescreeningen, hvis der er gasopsamling på deponiet/lossepladsen.
 • Tekst og eventuel grafik, der beskriver fremgangsmåden ved overfladescreeningen
 • Beskrivelse og grafisk illustration af overfladescreeningens resultater. Det vil sige den relative metanemission fordelt over områdets overflade og installationer, og hvis der er foretaget fluxmålinger på identificerede hot-spots resultaterne heraf.