EU's indsats for cirkulær økonomi og ressorceeffektivitet

Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet samt bæredygtigt forbrug og produktion, er de seneste år kommet på den europæiske dagsorden.

undefined

Kredsløbet lukkes - en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi 2015

EU-kommissionen præsenterede i december 2015 en pakke for cirkulær økonomi med konkrete initiativer til at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt EU frem mod 2030. Pakken består dels af en handlingsplan for cirkulær økonomi og dels forslag til ændringer af seks affaldsdirektiver.

Pakken har til formål at bidrage til øget vækst, jobskabelse, forsyningssikkerhed og miljøgevinster i Europa gennem reduceret affaldsdannelse, øget genanvendelse og ressourceeffektivitet. Handlingsplanen dækker hele ”produktcirklen” og igangsætter blandt andet initiativer indenfor produktdesign, produktion og affaldshåndtering.

Kommissionen har tidligere estimeret, at øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 procent i 2030 og spare europæisk industri for €30 mia. Der er således gode muligheder for, at danske virksomheder kan bidrage med deres ekspertise indenfor cirkulær økonomi.

Læs mere om handlingsplanen på Kommissionens hjemmeside

EU’s vækststrategi EU 2020

Strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst skitserer en indsats for nye, intelligente og ressourceeffektive produkter og udgør fundamentet for den politiske indsats for bæredygtig forbrug og produktion. Strategien identificerer syv flagskibsinitiativer, hvoraf to knytter sig til bæredygtig vækst. Herunder EU's køreplan for et ressourceeffektivt Europa: Flagship initiative of the Europe 2020 Strategy (2011) .