Bortskaffelse af affald

Bortskaffelse er det laveste trin i affaldshierarkiet og omfatter først og fremmest deponering, men også afbrænding uden energiudnyttelse

For affald, der skal deponeres eller afbrændes, gælder, at kommunen anviser, hvem du skal aflevere affaldet til i Danmark. Du kan finde oplysningerne i kommunens affaldsregulativ under deponeringsegnet affald.
 

Se din kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald 

Eksempler på bortskaffelse af affald:

  • Deponering af affald på losseplads 
  • Forbrænding uden energiudnyttelse 

Tilbage til affaldshierarkiet

§§§ i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 11:  Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller til forbrænding.