Bortskaffelse af affald

Bortskaffelse er det laveste trin i affaldshierarkiet og omfatter først og fremmest deponering, men også afbrænding uden energiudnyttelse

For affald, der skal deponeres eller afbrændes, gælder, at kommunen anviser, hvem du skal aflevere affaldet til i Danmark. Du kan finde oplysningerne i kommunens affaldsregulativ under deponeringsegnet affald.

Se din kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald

Eksempler på bortskaffelse af affald

  • Deponering af affald på losseplads 
  • Forbrænding uden energiudnyttelse

Paragraffer i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 12:  Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller til forbrænding.