Forbrænding af affald med energiudnyttelse

Hvis din virksomheds affald kan forberedes til genbrug, genanvendes eller udnyttes som erstatnings-materiale, må affaldet ikke forbrændes. Men hvis dit affald ikke kan genanvendes under nogen form, kan det måske brændes i anlæg, hvor energien kan udnyttes til el og varme.

Hvis dit affald skal forbrændes med energiudnyttelse, skal du bruge det forbrændingsanlæg i Danmark, som kommunen anviser til.

Du kan henvende dig til kommunen eller læse om "forbrændingsegnet" affald i kommunens regulativ for erhvervsaffald, hvor der også står, hvor du må indlevere dit affald til forbrænding.

Se din kommuenes affaldsregulativ for erhvervsaffald    

Typiske eksempler på forbrænding af affald med energiudnyttelse:

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
  • Forbrændingsegnet affald
  • Sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad til genanvendelse
  • Affald der ikke er egnet til genanvendelse
  • Affald uden deponeringskrav 

Du kan altid spørge din kommune om hjælp til at vurdere om dit affald må forbrændes.

  Tilbage til affaldshierarkiet

§§§ i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 25: Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.

§ 47. Når en kommunal ordning for affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, er virksomheder endvidere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Virksomheder kan, uanset stk. 1, eksportere deres forbrændingsegnede affald til et nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald.