Affald som erstatnings-materiale (anden endelig materialenyttiggørelse)

Affald som erstatnings-materiale betegnes i affaldsbekendtgørelse som "anden endelig materialenyttiggørelse".

Anden endelig materialenyttiggørelse ligger lavt i affaldshierarkiet, da der primært er tale om, at materialet bruges for sidste gang som opfyld.

Når affald bruges til anden endelig materialenyttiggørelse, skal man være opmærksom på, at affaldsmaterialerne reelt skal gøre nytte. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere end nødvendigt er og sige, at affaldet dermed er nyttiggjort.

Typiske eksempler på brug af affald som erstatnings-materiale:

  • Slagger fra affaldsforbrænding som anvendes til vejunderlag
  • Nedknust bygge- og anlægsaffald til opbygning af en støjvold
  • Ituskårne dæk som anvendes til drænlag i et affaldsdeponi
  • Spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet
  • Opfyldning af udgravede områder

Hvordan finder jeg ud af, om min virksomheds affald kan erstatte andre materialer

Du kan søge efter en virksomhed i affaldsregistret, som kan hjælpe dig.


Få den miljømæssigt bedste løsning til din virksomhed

Den miljømæssigt bedste løsning får du som udgangspunkt, når du vælger en virksomhed, som vil håndtere dit affald på de øverste trin i affaldshierarkiet. Alle indsamlervirksomheder og genanvendelsesanlæg der er godkendt i affaldsregistret vil behandle dit affald efter loven. Det betyder, at de overtager ansvaret for affaldet, men du kan spørge dem, på hvilket trin i affaldshierarkiet de behandler affaldet, og vælge den bedste løsning.

  Tilbage til affaldshierarkiet  

§§§ i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr.9: Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles.