Opfølgning på fyrtårnsprojekter

Partnerskabet om automatiske affaldssorteringsanlæg fortsættes i 2015 med det overordnede formål at undersøge mulighederne for etablering af et eller flere fyrtårnsprojekter indenfor central automatiseret sortering af tørre affaldsfraktioner.

Partnerskabets væsentligste opgave i 2015 er at understøtte en fortsat dialog og erfaringsudveksling mellem de relevante aktører, og at fremskaffe ny viden som efterspørges af partnerne og som kan understøtte beslutning om igangsættelse af større automatiske sorteringsanlæg.

For yderligere oplysninger om partnerskabet om automatiske affaldssorteringsanlæg