Krav om genanvendelse i ecodesign-direktivet


Miljøstyrelsen igangsætter et projekt, som indenfor en eller flere udvalgte produktgrupper undersøger, hvordan der i ecodesign-direktivets nuværende rammer kan indarbejdes krav om genanvendelse.

Resultatet af projektet vil være forslag til metoder eller krav, som vil kunne anvendes bredt på flere produktgrupper omfattet af eco-designdirektivet.

Det overordnede formål med projektet er at komme med konkrete løsningsforslag til forbedring af reguleringen under ecodesign-direktivet. Projektet er dermed hovedsageligt et projekt, der handler om vidensopbygning med fokus på metoder til opstilling af krav til ressourceeffektivitet. Projektet vil fokusere på de to reguleringsmekanismer, der er mulige at anvende i forbindelse med eco-design-direktivet - de såkaldte gennemførselsforanstaltninger og frivillige aftaler. Projektet vil blive inddelt i to underprojekter:

  • Fra energieffektivitet til ressourceeffektivitet
    • Formålet med denne del af projektet er at udarbejde specifikke forslag til, hvordan der    inden for ecodesign-direktivets nuværende rammer kan indarbejdes ambitiøse krav til    ressourceeffektivitet, som kan håndhæves i praksis. Disse rammer vil blive udarbejdet i tæt dialog med producenterne og affaldsbehandlere og de myndigheder, der skal håndhæve overholdelsen af gennemførelsesforanstaltningerne.

  •   Frivillige aftaler under ecodesign-direktivet
    • Formålet er at klarlægge, hvilke krav der opstilles i de frivillige aftaler samt hvor ambitiøse disse er sammenlignet med hvordan de kunne være under almindelige gennemførselsforanstaltninger. Derudover ønskes det undersøgt, hvordan krav om ressourceeffektivitet kan indarbejdes i de frivillige aftaler under ecodesign-direktivet.

Projektbeskrivelse

Igennem de seneste år har der være stor fokus på at reducere energiforbruget i elektriske og elektroniske produkter, men behovet for at udvide dette fokus til en bredere ressourceforståelse er nu også blevet globalt anerkendt.

På grund af stigende mængder affald og spørgsmål vedrørende ressourceknaphed er der behov for udvikling og fastsættelse af internationalt harmoniserede retningslinjer for ressourcemanagement i energireleterede produkter. Dette vil indebære et skidt i fokus fra specifikke livscyklusfaser til bredere livscyklusforståelse, hvor aktører fra hele produktets livscyklus i højere grad udveksler information og samarbejder. Derudover er det med den seneste revision af ecodesign-direktivet mulighed for at sætte krav til energirelaterede produkter.

Ecodesign-direktivet har potentiale til at stille krav til andre miljøpåvirkninger end energiforbrug og dermed også sikre minimumsstandarder for ressourceeffektivitet. Hvorledes dette gøres er allerede ved at blive undersøgt.

Baggrund

Europæisk regulering har siden 1990 øget effektiviteten af elektriske og elektroniske produkter i brugsfasen - i første omgang primært gennem miljømærkning. Som følge af ecodesign-direktivets gennemførselsforanstaltninger for de første 13 produktgrupper, forventes en reduktion af energiforbruget med hvad der svarer til 12 % af Europas samlede elektricitetsforbrug.

Inkluderingen af nye energirelaterede produktgrupper samt det forhold, at der er ved at være sat standarder for produkters energiforbrug, betyder, at det bliver nødvendigt at undersøge, hvordan fokus for ecodesign-direktivet kan baseres på ressourceeffektivitet og affaldshåndtering som kriterier i gennemførelsesforanstaltningerne under ecodesign-direktivet. Dette gøres for at imødekomme udfordringerne med øgede affaldsmængder og ressourceknaphed, og for at lukke stofkredsløbet fra energirelaterede produkter. I dansk kontekst er der ligeledes fokus på at øge ressourceeffektiviteten og forbedre affaldsbehandlingen.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    
Gert S. Hansen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt