Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald

Miljøstyrelsen har igangsat et strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald.

Det overordnede mål for det strategiske samarbejde er at bringe relevante parter sammen med henblik på at identificere nye udviklings- og forretningspotentialer i relation til teknologier til genanvendelse af elektronikaffald.

De konkrete idéer til teknologiudvikling, der kommer ud af samarbejdet, kan herefter udvikles, afprøves og implementeres uden for samarbejdets rammer. Samarbejdet skal også bidrage til at øge deltagernes viden om ressourcer i elektronikaffald samt komme med input til, hvordan gode rammer for innovation kan sikres fremadrettet.

Etablering og opgaver for Det Strategiske Samarbejde

Samarbejdet kan deles op i tre faser. Første fase handler om etablering af Det Strategiske Samarbejde. Anden fase handler om vidensopbygning og fokusering af indsatsen og tredje fase handler om igangsættelse af aktiviteter for deltagerne i samarbejdet.

Etableringsfasen

Som grundlag for etablering af det strategiske samarbejde er der udarbejdet et for projekt der identificerer potentielle deltagere inden for producenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere. I forbindelse med etableringen er der udarbejdet en liste over deltagere i samarbejdet samt en kort beskrivelse af de enkeltes interesser og kompetencer.

Vidensopbygning

I denne fase vil et vidensprojekt blive gennemført. Projektets formål er at etablere den nødvendige viden for, at det strategiske samarbejde kan identificere de danske muligheder og potentialer for udvikling af unikke danske løsninger til genanvendelse af elektronikaffald. Når de danske muligheder og potentialer er fundet, skal samarbejdet koncentreres om dem. Vidensprojektet bliver en central del af arbejdet under samarbejdet og vil udgøre et grundlag for det følgende arbejde i tredje fase.

Fasen indeholder tre nedslag:

 • Planlægning og afholdelse af en konference, som vil være et “kick-off” for vidensprojektet.
  • Delresultat: Kick-off for vidensprojektet og forankring i Det Strategiske Samarbejde.
 • “3/4-vejs-møde”for vidensprojektet.
  • Delresultat: Første udkast til fokus, mål og handlingsplan i den nationale innovationsstrategi.
 • Generel opfølgning i forhold til vidensprojektet.
  • Delresultat: Vidensløft for sektoren samt, om muligt, sikring af kompetencer under det strategiske samarbejde i forhold til en fokuseret dansk indsats.

Strategisk samarbejde

I denne fase igangsættes aktiviteter for deltagerne, som er målrettet mod dannelse af nye samarbejdskonstellationer, vidensopbygning og sedimentering hos deltagerne. Desuden vil identifikation og udarbejdelse af forslag til gode rammebetingelser for innovation blive sat i gang. Resultaterne fra første og anden fase udgør grundlaget for aktiviteterne under fase tre.

Fasen indeholder desuden to nedslag:

Opbygning af nye strategiske samarbejder.

 • Aktiviteterne under dette punkt skal udgøre grundlaget for, at komplementære parter mødes og i fortrolighed får mulighed for at udveksle ideer, synspunkter og ønsker med henblik på at kunne videreudvikle samarbejdet uden for rammerne af det strategiske samarbejde. Samtidig vil aktiviteterne bidrage til at opbygge og sedimentere viden om kritiske ressourcer og markedsforhold med relation til disse. Sekretariatet for Det Strategiske Samarbejde skal yde den støtte og hjælp, der er behov for, herunder fx kvalificering og videreudvikling af projekter med potentiale for teknologiudvikling, henvisning til en aktør med efterspurgte kompetencer eller identificering af potentielle finansieringsmuligheder.
  • Forventet delresultat: Et eller flere nye strategiske samarbejder vil være etableret med henblik på at udvikle og afprøve konkrete idéer til teknologi i relation til genanvendelse af elektronikaffald. Vidensopbygning og -sedimentering hos deltagerne. 

Tematiske aktiviteter angående:

 • Lovgivningsmæssige muligheder og barrierer.
 • Organisering af flowet for elektronikaffald.
 • Vurdering af virkemidler, herunder incitamenter, der sammen kan skabe den nødvendige incitamentsstruktur for hovedaktørerne i den teknologiske innovation.
  • Forventet delresultat: Input til den nationale innovationsstrategi samt notat om gode rammer for teknologisk innovation.

Du kan læse mere om projektet her .

Følgegruppe

DI
DE
DPA-System
HJ Hansen
Regnsells
Stena Techworld
MST

Tidshorisont

Projektet er påbegyndt medio 2013 og forventes afsluttet i 2015.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Jette Bjerre, Dakofa (Dakofa varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet)
Anne Nielsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt