Kortlægning af indsamling af elektronikaffald

undefined

Figuren er det samlede resultat af partnerskabets 5 forskellige kortlægningsprojekter. Figurens venstre kolonne viser den solgte mængde med den nationale indsamlingsmålsætning på 65 % af den solgte mængde. Højre kolonne viser den indsamlede mængde fordelt på forskellige indsamlingsflows, hvor den nederste del udgør det, som kan dokumenteres via officielle statistikker. * i tekstforklaringen indikerer, at det er et officielt tal. De resterende dele af søjlen er skyggestrømme som er estimeret af partnerskabet og altså ikke en del af en officiel statistikdatabase. Se forklaring til de enkelte dele efter figuren. Usikkerhedsintervallet på de enkelte estimater er angivet i parentes.

Solgte mængder:

Officielt solgt til virksomheder og husholdninger*, er opgjort fra Dansk producentansvar (DPA) statistik og er et gennemsnit af 8 års indberetninger fra producenter og importører om hvad som sælges (markedsføres) i Danmark af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar. Mængden er 151.000 tons.

Estimat på salg ud over det officielt indberettet, er indikeret med en stiplet boks øverst i venstre kolonne. Tallet er skønnet af DPA-System og er hovedsagelig udtryk for, at flere undtagelser fra producentansvar forsvinder fra 2018 og at alt elektrisk og elektronisk udstyr nu generelt er omfattet med mindre, der findes en undtagelse. Det indberettede tal for solgt husholdningsudstyr er 121.000 tons. Husholdningstallet skønnes af DPA-System at være mellem 125-145.000 tons med et estimat på 135.000 tons. Det indberettede tal for solgt erhvervsudstyr er 30.000 tons. Erhvervstallet skønnes af DPA-System at være mellem 45-90.000 tons med et estimat på 67.500 tons. Samlet estimat for de to typer udstyr er 202.500 tons, hvoraf 151.000 tons allerede opgøres i dag. Et skøn på mængden ud over de 151.000 tons er altså = 51.500 tons.

Indsamlede mængder:

Kommunens indsamling via genbrugsplads og storskrald med aflevering til producentansvaret*, er d en indsamlede mængde, som årligt indberettes til DPA via de kollektive ordninger. Tallet er et gennemsnit af 8 års indberetninger. Mængden er 75.000 tons/år.

Producent/importørs egen indsamling* er den mængde, som danske producenter og importører  selv indsamler og  indberetter årligt til DPA. Mængden er 1.800 tons/år.

Kollektive ordningers regionale pladser*  er den mængde, som de kollektive ordninger indsamler på vegne af danske producenter og importører på regionale modtagepladser og årligt indberetter til DPA. Indsamlingen på disse steder kan være på ordningens initiativ eller skyldes, at en virksomhed bliver afvist med for store mængder til at komme på en genbrugsplads. Mængden er 2.800 tons/år.

Indsamling af WEEE fra virksomheder  er de forskellige former for affaldsindsamling der foregår fra kontormiljøer og andre former for arbejdspladser af f.eks. computer, server, telefoner, ventilationsudstyr, printere osv. Affaldsstrømmen af WEEE fra virksomheder til hhv. affaldsbehandlere og skrothandlere vurderes at være relativt stor, men indberettes enten ikke eller fejl-indberettes som jern og metal til Affaldsdatasystemet. Denne mængde er estimeret til at være i størrelsesordenen 17.500 t/år (10.000-25.000 t/år).

Akkumulering i samfundet er den mængdeforøgelse af elektronik i Danmark som følger af demografisk udvikling (vi bliver flere borgere og flere bor alene). Akkumuleringen i samfundet er ikke et udtryk for, at vi har fx flere mobiltelefoner liggende i skufferne og at der ophober sig mere og mere elektronik i hjemmene, fordi vi køber mere. Det er et udtryk for, at vi får mere elektronik, fordi vi bliver flere mennesker og flere husstande. Det er en mængde, som ikke er tilgængelig for indsamling og derfor i princippet skal modregnes i de solgte mængder, når indsamlingsmålet opgøres. Denne akkumulering er opgjort til 8.600 tons/år.

Eksport af brugt elektronik  består af produkter fra virksomheder, der sendes til refurbishment uden for Danmark (eller klargøres til genbrug i Danmark og efterfølgende eksporteres). Denne strøm er vurderet til at omfatte ca. 1.000-2.000 tons/år af primært IT- og teleudstyr samt en større mængde af f.eks. printere, udstyr til storkøkkener og andet tungt udstyr i virksomheder. I alt er strømmen vurderet til at udgøre i størrelsesordenen 5.000 tons (3.000-7.000 tons) på baggrund af databearbejdning af den nationale statistik over udenrigshandel.

Fejlsortering af WEEE i jern og metal-containeren på genbrugspladsen  er den mængde af WEEE, der ender i kommunernes jern/metalcontainer pga. fejlsortering. Det består typisk af større elektriske apparater som f.eks. radiatorer og motionscykler. Mængden er estimeret til 2.000 tons pr år (1.500-2.500 tons).

WEEE i forbrændingsegnet affald fra virksomheder  er den mængde WEEE, der fejlsorteres i det brændbare erhvervsaffald. Det vurderes, at især lyskilder ryger denne vej. Mængden estimeres til at være 1.500 tons per år (1.500-16.000 tons).

Fejlsortering af WEEE i kabel-containeren på genbrugspladsen er den mængde WEEE, der ender i kommunernes kabel-containere pga. fejlsortering. Mængden er estimeret til 500 tons per år (400-600 tons).

Detailhandel (udtjente hvidevarer tages retur, når nye installeres)  udgøres hovedsageligt af s tore husholdningsapparater eller kølemøbler, der tages med retur af elinstallatører og vognmænd, når der leveres eller installeres nyt. En interviewundersøgelse foretaget af Gallup har vist, at 72 % af de interviewede fra detailhandelen og 58 % af elinstallatørerne tilbyder kunderne at tage deres udtjente produkter retur ved levering af nye produkter. Partnerskabets kortlægningsprojekt om forbrugeradfærd identificerer også borgernes aflevering af udstyr til detailleddet som et væsentligt flow. En samvejning af estimaterne på denne skyggestrøm i de forskellige projekter medfører et estimat af mængden på 15.450 tons per år (7.900-23.000 tons).

Tyveri fra genbrugspladser og storskraldsindsamling + salg af WEEE til ikke-godkendte indsamlere  er uautoriseret indsamling af WEEE, som vurderes at være forholdsvis organiseret. Årsagen til denne strøm er, at visse WEEE fraktioner er værdifulde og let kan omsættes. Desuden er WEEE i f.eks. storskraldsordninger ofte meget let tilgængeligt og de uautoriserede aktører har mere eller mindre frit lejde, eftersom tyveri af affald ofte ikke håndhæves. Mængden, der håndteres af denne type aktører, er estimeret til at udgøre 12.500 tons per år (5.000 – 20.000 tons).

WEEE fejlsorteret i dagrenovation fra husholdninger  er den mængde, som borgerne smider i skraldespanden (dagrenovation). Mængden vurderes at være 5.000 tons per år (1.500-16.000 tons). 

Tyveri af småt WEEE fra husstandsindsamling  er den mængde, der indsamles af mindre skraldsamlere i storbyerne, som nogle steder er meget synlige i gadebilledet, når de gennemroder skraldespande i baggårdene. Aktiviteten skyldes, at det er muligt at tjene en ekstra skilling på, hvad man kan indsamle og sælge. Mængden er estimeret til 3.400 tons per år på baggrund af konkrete observationer, men er et usikkert tal.

Detailhandel (elektronik retur i butik og restpartier)  er primært elektrisk og elektronisk udstyr, der er leveret tilbage til elektronikforhandlere i detailhandlen som reklamationer. Desuden billige elektroniske produkter (hvoraf de fleste er funktionsdygtige), som er opkøbt billigt til kampagnetilbud, men som ikke har kunnet afsættes fuldt ud. Vurderingen er, at det meste af dette udstyr sendes ud ad Danmark. I alt vurderes denne mængde at ligge på omkring 1.000 tons pr år (600-1.400 tons).

Skematisk oversigt over figurdata, hvoraf der også fremgår usikkerhedsintervaller på estimaterne:

Forklaring på mængde

Estimat

(tons)

 

Usikkerheds- interval (tons)

Solgte mængder:

Officielt solgt til virksomheder og husholdninger*

151.000

 

170.000-235.000

Estimat på salg ud over det officielt indberettet

51.500

 

Indsamlede mængder:

Kommunens indsamling via genbrugsplads og storskrald med aflevering til producentansvaret*

75.000

 

-

Indsamling af WEEE fra virksomheder

17.500

 

10.000-25.000

Detailhandel (udtjente hvidevarer tages retur, når nye installeres)

15.450

 

7.900-23.000

Tyveri fra genbrugspladser og storskraldsindsamling + salg af WEEE til ikke-godkendte indsamlere

12.500

 

5.000-20.000

Akkumulering i samfundet (vi bliver flere borgere og flere bor alene)**

8.600

 

-

Eksport af brugt elektronik

5.000

 

WEEE fejlsorteret i dagrenovation fra husholdninger

5.000

 

1.500-16.000

Tyveri af småt WEEE fra husstandsindsamling

3.400

 

3.400

Kollektive ordningers regionale pladser*

2.800

 

-

Fejlsortering af WEEE i jern og metal-containeren på genbrugspladsen

2.000

 

1.500-2.500

Producent/importørs egen indsamling*

1.800

 

-

WEEE i forbrændingsegnet affald fra virksomheder

1.500

 

1.500-16.000

Detailhandel (elektronik retur i butik og restpartier)

1.000

 

600-1.400

Fejlsortering af WEEE i kabel-containeren på genbrugspladsen

500

 

400-600

Noter:*Officielle statistiske tal. **Er i brugsfasen og ikke tilgængelig for indsamling.