Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af nyproduceret shredderaffald

Miljøstyrelsen har i 2014 igangsat en livscyklusvurdering og en samfundsøkonomisk vurdering af behandlingen af nyproduceret shredderaffald. Projektet er en del af en større projektpakke kaldet ‘Bedre Ressourceudnyttelse’.

Formålet med dette delprojekt er at undersøge de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med forskellige behandlinger af nyproduceret shredderaffald.

 

Projektbeskrivelse

Projektpakken fokuserer på behandlingen af imprægneret træ, affaldstræ til spånplader, fjernvarmerør og nyproduceret samt allerede deponeret shredderaffald. Indenfor alle fokusområder vil der blive foretaget en livscyklusvurdering (LCA) og en samfundsøkonomisk vurdering (SØK) af forskellige behandlingsmuligheder for de nævnte affaldstyper.

Livscyklusvurdering

I livscyklusvurderingen vurderes forskellige behandlingsalternativer for shredderaffald med henblik på at opgøre miljøpåvirkningerne herved. Analysen er et værktøj til at finde det mest miljøvenlige alternativ blandt forskellige affaldsbehandlinger.

Samfundsøkonomisk vurdering

Den efterfølgende samfundsøkonomiske analyse opgør de forskellige affaldsbehandlingers samlede nyttevirkning for samfundet i kroner og øre.

Begge analyser er tæt forbundne, da de miljøpåvirkninger, der identificeres i livscyklusvurderingen, værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse og vil indgå i beregningerne sammen med de øvrige økonomiske effekter. Det er nødvendigt, at de to analyser bygger på de samme afgrænsninger og forudsætninger for at sikre en konsistent analyse.

Følgegruppe

Følgegruppen består af Miljøstyrelsens innovationspartnerskab for shredderaffald.

Tidshorisont

Projektet er igangsat og forventes offentliggjort ved udgangen af 2014. Livscyklusvurderingen såvel som den samfundsøkonomiske vurdering forventes offentliggjort ved udgangen af 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:   

DTU (Livscyklusvurderingen)

Deloitte (Den samfundsøkonomiske vurdering)

Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen (Livscyklusvurderingen)

Robert Heidemann, Miljøstyrelsen (Den samfundsøkonomiske vurdering)

 

Læs om de andre projekter her:

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af imprægneret træaffald

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af genanvendelse af træaffald til spånplader

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af præisolerede fjernvarmerør

Tilbage til oversigt