Etablering af output-mål for elektronikaffald

Miljøstyrelsen vil fra 2014 til 2016 konstruktivt bidrage til Kommissionens arbejde med at etablere output-mål for genanvendelse af elektronikaffald.

Dette kan fx være ved i samarbejde med det strategiske samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald at udvikle konkrete forslag til, hvordan out-put-mål kan etableres.

Formålet med output-mål frem for input-mål, som vi har i dag, er, at kunne fastsætte nyttiggørelses- og genanvendelsesmål for elektronikaffald på EU-niveau, som giver incitament til genanvendelse af specifikke materialer, som fx kritiske ressourcer. Både de nuværende og kommende genanvendelsesmål for elektronikaffald er baseret på input-mål, dvs. baseret påmængderne af affald, der sendes til henholdsvis nyttiggørelse og genanvendelse fra forbehandlingsvirksomhederne. Målene er altså ikke baseret på, hvad outputtet af genanvendte materialer reelt er fra de anlæg, der varetager raffineringen. Umiddelbart fungerer disse mål derfor ikke som incitament til at øge genanvendelsen af specifikke materialer, herunder kritiske ressourcer.

Projektbeskrivelse

Initiativet drives af Kommissionen. Kommissionen har via WEEE-direktivet (art. 11, stk. 6) fået til opgave at udarbejde en rapport om de nuværende målsætninger for WEEE-direktivet, herunder analysere muligheden for separate mål for forberedelse med henblik på genbrug, og hvorvidt det kan lade sig gøre at fastansætte nyttiggørelse- og genanvendelsesmål på baggrund af output.

På baggrund af denne rapport, skal der imellem Europa-Parlamentet og medlemslandene træffes beslutning om, hvorvidt der skal vedtages en såkaldt gennemførselsakt, som gennemfører ændringer i beregningsmetoden og målsætningerne. Evt. udkast til gennemførselsretsakt udarbejdes af Kommissionen, drøftes og vedtages i den såkaldte komotologi-komité under WEEE-direktivet, også kendt som TAC-gruppen.

Følgegruppe

Miljøstyrelsen forventer, at deltagerne i det strategiske samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald vil blive inddraget i udviklingen af et dansk input og bidrag til Kommissionen arbejde.

Tidshorisont

Ifølge WEEE-direktivet skal der senest d. 14. august 2016 være taget beslutning om, hvorvidt der skal etableres en gennemførselsretsakt. Kommissionen har i september 2014 igangsat en evaluering af de nuværende nyttiggørelsesmål i WEEE-direktivet, herunder en kortlægning af mulighederne for at etablere output-mål samt separat mål for forberedelse med henblik på genbrug. Det forventes, at Kommissionens projekt vil være i gang indtil ultimo 2015. Medlemslandene vil løbende blive bedt om at bidrage med viden og input.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Ikke udpeget endnu.

Tilbage til oversigt