Undersøgelse af norsk pantordning for vinduer

Formålet med projektet er at undersøge den norske model for producentansvar på vinduer for at kunne komme med anbefalinger til en fremtidig dansk løsning for håndteringen af PCB-holdige termoruder.

Projektbeskrivelse

Projektet falder i tråd med ressourceplanens fokus på cirkulær økonomi og genanvendelse og skal således være med til at understøtte denne tankegang.

En fremtidig dansk løsning skal således sigte mod en effektiv måde at fåde PCB-holdige vinduer ud af kredsløbet, samtidig med at den skal være så administrativt enkel som muligt.

Viden kan evt. anvendes for andre byggematerialer. KL har vist, at de er interesseret i et sådant projekt, og det kunne være et tilskud til deres undersøgelse af nævnte. 

Projektet består af følgende trin:

F ø rste trin

  • På første trin undersøges den norske model for producentansvar påvinduer. Heri indgår, hvordan modellen er sat sammen (hvem betaler, hvordan foregår indsamlingen etc.), hvordan den opstod, hvad de gør med de vinduer, de får ind, resultater og norske evalueringer af ordningen m.v. På dette trin skal vi bl.a. mødes med Ruteretur A/S, der står for ordningen i Norge.

Andet trin

  • På andet trin sammenlignes den norske model og lovgivning på området med, hvordan forholdene er i Danmark. Her inddrages forskellige kommuner, affaldsselskaber, Dansk Affaldsforening og Dansk Producentansvars System. Dette skal skabe klarhed over, hvordan en eventuel ordning kan fungere i Danmark.

Tredje trin

  • På tredje trin udarbejdes anbefalinger til en fremtidig løsningsmodel baseret på de konkrete erfaringer med den norske model.

Følgegruppe

Projektet munder ud i anbefalinger til en fremtidig dansk model for indsamling af PCB-holdige termoruder. Projektets resultater drøftes mellem KL og Miljøministeriet.

Tidshorsont

August-september:

Trin 1 med indsamling af viden om den norske model. Opstartsmøde med Miljøstyrelsen

Oktober:

Trin 2 med sammenligning af de danske og norske forhold

November:

Trin 3 forslag til den fremtidige løsning

December:

Afrapportering til Miljøstyrelsen

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Anders Christiansen, KL

Hjalte Nordman Bie, KL

Mette Marie Nielsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt