Øget tilførsel af metalholdigt affald til forbrænding – afdækning af konsekvenser for især slagge

Som effekt af ressourcestrategiens initiativer kan det forventes, at andelen af metalholdigt affald til forbrænding øges med henblik på at udnytte affaldets energiindhold.

Det drejer sig især om shredderaffald, men kan også omfatte forbrænding af metalimprægneret træ i de danske forbrændingsanlæg. Ligeledes importerer en del affaldsforbrændingsanlæg RDF, som kan have et relativt højt metalindhold. Metallerne ender efter forbrænding hovedsageligt i slagge og røggasrensningsprodukter. Projektet skal afdække konsekvenserne af den øgede tilførsel af metaller for især slaggerne, herunder konsekvenserne for henholdsvis totalindhold og udvaskning. Projektet skal ligeledes afdække konsekvenserne af at brænde affald uden forudgående metalsortering, især hvilken betydning det har for mulighederne for metalgenanvendelse.

Følgegruppe

Der er ikke nedsat en følgegruppe.

Tidshorisont

Det forventes, at projektet afsluttes i 2015.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt