Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af præisolerede fjernvarmerør

Miljøstyrelsen har i 2014 igangsat en kortlægning samt en livscyklusvurdering- og en samfundsøkonomisk vurdering af, hvordan præisolerede fjernvarmerør håndteres bedst i et miljø- og samfundsperspektiv.

Formålet med dette delprojekt er at undersøge de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med forskellige behandlinger af gamle fjernvarmerør, der indeholder freon.

Projektbeskrivelse

Projektpakken fokuserer påbehandlingen af imprægneret træ, affaldstrætil spånplader, fjernvarmerør og nyproduceret samt allerede deponeret shredderaffald. Indenfor alle fokusområder vil der blive foretaget en livscyklusvurdering (LCA) og en samfundsøkonomisk vurdering (SØK) af forskellige behandlingsmuligheder for de nævnte affaldstyper.

I forbindelse med dette delprojekt vil der blive gennemført en indledende kortlægning af fjernvarmerør, der indeholder freon. Derudover laves en LCA og en SØK.

Livscyklusvurdering (LCA)
I livscyklusvurderingen analyseres forskellige behandlingsalternativer for præisolerede fjernvarmerør med freon med henblik påat opgøre miljøpåvirkningerne. Analysen er et værktøj til at finde det mest miljøvenlige alternativ blandt forskellige affaldsbehandlinger.

Samfunds økonomisk vurdering (S Ø K)
Den efterfølgende samfundsøkonomiske analyse opgør de forskellige affaldsbehandlingers samlede nyttevirkning for samfundet i kroner og øre.

Begge analyser er tæt forbundne, da de miljøpåvirkninger, der identificeres i livscyklusvurderingen, værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse og vil indgåi beregningerne sammen med de øvrige økonomiske effekter. Det er nødvendigt, at de to analyser bygger påde samme afgrænsninger og forudsætninger for at sikre en konsistent analyse.

Tidshorisont

Projektet forventes færdiggjort i september 2014.

Følgegruppe

Astrid Biernbaum, Dansk Fjernvarme
Sven Erik Jepsen, Dansk Industri
René Møller Rosendahl, Dansk Affaldsforening
Mette Graversen, SKAT
Mia Rasmussen, Finansministeriet
Line Kay-Sørensen Brogaard, DTU
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Thormas Fruergaard Astrup, DTU
Kristian Haldrup Overgaard, Logstor
Jette Bjerre Hansen, Dakofa
Birgitte Smith Lange, Miljøministeriet
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen
Jørgen, Miljøstyrelsen
Katrine Smith, Miljøstyrelsen
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:  

Teknologisk Institut (Kortlægning og livscyklusvurdering)
Deloitte (Den samfundsøkonomiske vurdering)
Katrine Smith, Miljøstyrelsen (Kortlægning og livscyklusvurdering)
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen (Den samfundsøkonomiske vurdering)

Læs om de andre projekter her:

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af nyproduceret shredderaffald

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af imprægneret træaffald

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af genanvendelse af træaffald til spånplader

Tilbage til oversigt