Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af imprægneret træaffald

Miljøstyrelsen har i 2014 igangsat en kortlægning samt en livscyklusvurdering og en samfundsøkonomisk vurdering af behandlingen af imprægneret træaffald. Projektet er en del af en større projektpakke kaldet ‘Bedre Ressourceudnyttelse’.

Formålet med dette delprojekt er at undersøge de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med forskellige behandlinger af imprægneret træaffald.

Projektbeskrivelse

Projektpakken fokuserer på behandlingen af imprægneret træ, affaldstræ til spånplader, fjernvarmerør og nyproduceret samt allerede deponeret shredderaffald. Indenfor alle fokusområder vil der blive foretaget en livscyklusvurdering (LCA) og en samfundsøkonomisk vurdering (SØK) af forskellige behandlingsmuligheder for de nævnte affaldstyper.

I forbindelse med dette delprojekt vil der blive gennemført en indledende kortlægning af mængderne af imprægneret træaffald, forsøg med forbrænding af imprægneret træaffald samt en LCA og en SØK. Forbrændingsforsøget sker med henblik på at indhente data til LCA’en.
 
Livscyklusvurdering (LCA)
I livscyklusvurderingen analyseres forskellige behandlingsalternativer for træaffald med henblik på at opgøre miljøpåvirkningerne herved. Analysen er et værktøj til at finde det mest miljøvenlige alternativ blandt forskellige affaldsbehandlinger.

Samfundsøkonomisk vurdering (SØK)
Den efterfølgende samfundsøkonomiske analyse opgør de forskellige affaldsbehandlingers samlede nyttevirkning for samfundet i kroner og øre.

Begge analyser er tæt forbundne, da de miljøpåvirkninger, der identificeres i livscyklusvurderingen, værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse og vil indgå i beregningerne sammen med de øvrige økonomiske effekter. Det er nødvendigt, at de to analyser bygger på de samme afgrænsninger og forudsætninger for at sikre en konsistent analyse.

Tidshorisont

Projektet forventes offentliggjort inden udgangen af 2014.

Følgegruppe

Leif Andersen Slot, Frøslev Træ
Martin L. Petersen, Frøslev Træ
Svend Erik Jepsen, Dansk Industri
Marianne Munch Jensen, Dansk Industri/Ari
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Bjarne Lund Johansen, Træinformation
Kim Nytofte-Bæk, RGS 90 A/S
Finn Blenstrup-Pedersen, Marius Pedersen
Kirsten Reinholdt Bojsen, Vestforbrænding
Kim Crillesen, Vestforbrænding
Henning Jensen, Novopan
Anderes Jensen, Novopan
Bror Moldrup, Moldrup
Mette Graversen, SKAT
Mia Rasmussen, Finansministeriet
Line Kay-Sørensen Brogaard, DTU
Thormas Fruergaard Astrup, DTU
Morten Carlsbæk, Dakofa
            
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen
Katrine Schmidt, Miljøstyrelsen
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen
Jørgen Schou, Miljøstyrelsen
Birgitte Smith Lange, Miljøministeriet

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    

Teknologisk Institut (Kortlægning, forbrændingsforsøg og livscyklusvurdering)
Deloitte (Den samfundsøkonomiske vurdering)
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen (Kortlægning, forbrændingsforsøg og livscyklusvurdering)
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen (Den samfundsøkonomiske vurdering)

Læs om de andre projekter her:

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af nyproduceret shredderaffald

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af genanvendelse af træaffald til spånplader

Kortlægning samt livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af præisolerede fjernvarmerør

Tilbage til oversigt