Bygge- og anlægsaffaldsprojekter

Læs om de projekter, der omhandler bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffaldsprojekter

Projektbeskrivelse

I modellen fremskrives udviklingen og behandlingen af forskellige typer af affald fra 2012 til 2030. Fremskrivningen er baseret på en videreudvikling af den hidtil anvendte økonometriske Frida model og integrerer bl.a. data fra det nye affaldsdatasystem med det tidligere datasystem ISAG. Endvidere viser modellen betydningen af realiseringen af Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" fra oktober 2013. Modellen tager udgangspunkt i den nyeste økonomiske fremskrivning (fra ADAM) og kobles desuden til fremskrivninger på energiområdet.

Fremskrivningen skal bruges til mange formål – dels som underlag for strategier (hvilke mængder skal forebygges/genanvendes), dels til samfundsøkonomiske analyser, evaluering og overvejelser om evt. nye initiativer vedr. forbrænding, bygge- og anlægsaffald mv.

Projektet er offentliggjort i en rapport fra marts 2015  "Fremskrivning af generering og behandling af affald", Miljøprojekt nr. 1659, 2015. Modellen forventes senere i 2015 at blive gjort offentlig tilgængelig.

Se modellen for fremskrivning af affald 2012-2015 (Frida 2015)

Tidshorisont

Projektet er afsluttet.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Christian Fischer, Miljøstyrelsen

Pt. er der igangsat 3 udviklings- og demonstrationsprojekter med nyttiggørelse af udtjente vindmøllevinger.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Anne-Sofie Nielsen, Miljøstyrelsen

Formålet med dette delprojekt er at undersøge de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med forskellige behandlinger af imprægneret træaffald.

Projektbeskrivelse

Projektpakken fokuserer på behandlingen af imprægneret træ, affaldstræ til spånplader, fjernvarmerør og nyproduceret samt allerede deponeret shredderaffald. Indenfor alle fokusområder vil der blive foretaget en livscyklusvurdering (LCA) og en samfundsøkonomisk vurdering (SØK) af forskellige behandlingsmuligheder for de nævnte affaldstyper.

I forbindelse med dette delprojekt vil der blive gennemført en indledende kortlægning af mængderne af imprægneret træaffald, forsøg med forbrænding af imprægneret træaffald samt en LCA og en SØK. Forbrændingsforsøget sker med henblik på at indhente data til LCA’en.
 
Livscyklusvurdering (LCA)
I livscyklusvurderingen analyseres forskellige behandlingsalternativer for træaffald med henblik på at opgøre miljøpåvirkningerne herved. Analysen er et værktøj til at finde det mest miljøvenlige alternativ blandt forskellige affaldsbehandlinger.

Samfundsøkonomisk vurdering (SØK)
Den efterfølgende samfundsøkonomiske analyse opgør de forskellige affaldsbehandlingers samlede nyttevirkning for samfundet i kroner og øre.

Begge analyser er tæt forbundne, da de miljøpåvirkninger, der identificeres i livscyklusvurderingen, værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse og vil indgå i beregningerne sammen med de øvrige økonomiske effekter. Det er nødvendigt, at de to analyser bygger på de samme afgrænsninger og forudsætninger for at sikre en konsistent analyse.

Tidshorisont

Projektet forventes offentliggjort inden udgangen af 2014.

Følgegruppe

Leif Andersen Slot, Frøslev Træ
Martin L. Petersen, Frøslev Træ
Svend Erik Jepsen, Dansk Industri
Marianne Munch Jensen, Dansk Industri/Ari
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Bjarne Lund Johansen, Træinformation
Kim Nytofte-Bæk, RGS 90 A/S
Finn Blenstrup-Pedersen, Marius Pedersen
Kirsten Reinholdt Bojsen, Vestforbrænding
Kim Crillesen, Vestforbrænding
Henning Jensen, Novopan
Anderes Jensen, Novopan
Bror Moldrup, Moldrup
Mette Graversen, SKAT
Mia Rasmussen, Finansministeriet
Line Kay-Sørensen Brogaard, DTU
Thormas Fruergaard Astrup, DTU
Morten Carlsbæk, Dakofa
            
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen
Katrine Schmidt, Miljøstyrelsen
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen
Jørgen Schou, Miljøstyrelsen
Birgitte Smith Lange, Miljøministeriet

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    

Teknologisk Institut (Kortlægning, forbrændingsforsøg og livscyklusvurdering)
Deloitte (Den samfundsøkonomiske vurdering)
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen (Kortlægning, forbrændingsforsøg og livscyklusvurdering)
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen (Den samfundsøkonomiske vurdering)

Formålet med dette delprojekt er at undersøge de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med genanvendelse af træaffald til spånplader.

Projektbeskrivelse

Projektpakken fokuserer påbehandlingen af imprægneret træ, affaldstræ til spånplader, fjernvarmerør og nyproduceret samt allerede deponeret shredderaffald. Indenfor alle fokusområder vil der blive foretaget en livscyklusvurdering (LCA) og en samfundsøkonomisk vurdering (SØK) af forskellige behandlingsmuligheder for de nævnte affaldstyper.

I forbindelse med dette delprojekt vil der blive gennemført en indledende kortlægning af mængderne af affaldstræ, der kan genanvendes til spånplader. Derudover laves en LCA og en SØK.

Livscyklusvurdering (LCA)

I livscyklusvurderingen analyseres forskellige behandlingsalternativer for træaffald med henblik påat opgøre miljøpåvirkningerne. Analysen er et værktøj til at finde det mest miljøvenlige alternativ blandt forskellige affaldsbehandlinger.

Samfunds økonomisk vurdering (S Ø K)

Den efterfølgende samfundsøkonomiske analyse opgør de forskellige affaldsbehandlingers samlede nyttevirkning for samfundet i kroner og øre.

Begge analyser er tæt forbundne, da de miljøpåvirkninger, der identificeres i livscyklusvurderingen, værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse og vil indgåi beregningerne sammen med de øvrige økonomiske effekter. Det er nødvendigt, at de to analyser bygger påde samme afgrænsninger og forudsætninger for at sikre en konsistent analyse.

Følgegruppe

Leif Andersen Slot, Frøslev Træ
Martin L. Petersen, Frøslev Træ
Svend Erik Jepsen, Dansk Industri
Marianne Munch Jensen, Dansk Industri/Ari
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Bjarne Lund Johansen, Træinformation
Kim Nytofte-Bæk, RGS 90 A/S
Finn Blenstrup-Pedersen, Marius Pedersen
Kirsten Reinholdt Bojsen, Vestforbrænding
Kim Crillesen, Vestforbrænding
Henning Jensen, Novopan
Anderes Jensen, Novopan
Bror Moldrup, Moldrup
Mette Graversen, SKAT
Mia Rasmussen, Finansministeriet
Line Kay-Sørensen Brogaard, DTU
Thormas Fruergaard Astrup, DTU
Morten Carlsbæk, Dakofa
            
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen
Katrine Schmidt, Miljøstyrelsen
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen
Jørgen Schou, Miljøstyrelsen
Birgitte Smith Lange, Miljøministeriet

Tidshorisont

Projektet er sat i gang og forventes offentliggjort ved udgangen af 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    

Teknologisk Institut (Kortlægning og livscyklusvurdering)
Deloitte (Den samfundsøkonomiske vurdering)
Katrine Smith, Miljøstyrelsen (Kortlægning og livscyklusvurdering)
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen (Den samfundsøkonomiske vurdering)

Formålet med dette delprojekt er at undersøge de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med forskellige behandlinger af gamle fjernvarmerør, der indeholder freon.

Projektbeskrivelse

Projektpakken fokuserer påbehandlingen af imprægneret træ, affaldstrætil spånplader, fjernvarmerør og nyproduceret samt allerede deponeret shredderaffald. Indenfor alle fokusområder vil der blive foretaget en livscyklusvurdering (LCA) og en samfundsøkonomisk vurdering (SØK) af forskellige behandlingsmuligheder for de nævnte affaldstyper.

I forbindelse med dette delprojekt vil der blive gennemført en indledende kortlægning af fjernvarmerør, der indeholder freon. Derudover laves en LCA og en SØK.

Livscyklusvurdering (LCA)

I livscyklusvurderingen analyseres forskellige behandlingsalternativer for præisolerede fjernvarmerør med freon med henblik påat opgøre miljøpåvirkningerne. Analysen er et værktøj til at finde det mest miljøvenlige alternativ blandt forskellige affaldsbehandlinger.

Samfunds økonomisk vurdering (S Ø K)

Den efterfølgende samfundsøkonomiske analyse opgør de forskellige affaldsbehandlingers samlede nyttevirkning for samfundet i kroner og øre.

Begge analyser er tæt forbundne, da de miljøpåvirkninger, der identificeres i livscyklusvurderingen, værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse og vil indgåi beregningerne sammen med de øvrige økonomiske effekter. Det er nødvendigt, at de to analyser bygger påde samme afgrænsninger og forudsætninger for at sikre en konsistent analyse.

Tidshorisont

Projektet forventes færdiggjort i september 2014.

Følgegruppe

Astrid Biernbaum, Dansk Fjernvarme
Sven Erik Jepsen, Dansk Industri
René Møller Rosendahl, Dansk Affaldsforening
Mette Graversen, SKAT
Mia Rasmussen, Finansministeriet
Line Kay-Sørensen Brogaard, DTU
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Thormas Fruergaard Astrup, DTU
Kristian Haldrup Overgaard, Logstor
Jette Bjerre Hansen, Dakofa
Birgitte Smith Lange, Miljøministeriet
Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen
Jørgen, Miljøstyrelsen
Katrine Smith, Miljøstyrelsen
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:  

Teknologisk Institut (Kortlægning og livscyklusvurdering)
Deloitte (Den samfundsøkonomiske vurdering)
Katrine Smith, Miljøstyrelsen (Kortlægning og livscyklusvurdering)
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen (Den samfundsøkonomiske vurdering)

Det sker for at undersøge muligheden for at øge genbrug af mursten. Hvis resultatet er positivt, er det målet at fastsætte et behandlingskrav til gamle mursten.

Projektbeskrivelse

Analysen vil tage udgangspunkt i den allerede udførte livscyklusanalyse og bruge scenarier og resultater derfra som input. For at kunne gennemføre analysen skal der fremskaffes supplerende data, og relevante aktører skal kontaktes.

Den samfundsøkonomiske analyse skal som udgangspunkt anvende metoderne fra Miljøministeriets vejledning på området.

Der skal laves følsomhedsanalyser, især på mængderne af mursten ift. hvor meget der kan genbruges, samt markedsforholdene for anvendelserne af genbrugte mursten.

Konsekvensskemaer med detailinformationer fra scenarierne vil fremgå af bilag i den endelige afrapportering.

I ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018 er der beskrevet et initiativ om at øge genbrug af gamle mursten. Derfor vil fordele og ulemper ved nye behandlingskrav blive undersøgt. Vurderingen af fordele og ulemper ved indførelse af nye behandlingskrav vil udover miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn fokusere på, om eventuelle krav indebærer øgede erhvervsøkonomiske omkostninger.

Der vil desuden blive udført en ekstern vurdering af den samfundsøkonomiske analyse.

Den endelige leverance er et samlet miljøprojekt skrevet i Miljøstyrelsens designskabelon, som vil blive udgivet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe, hvor Energistyrelsen og Finansministeriet deltager.

Tidshorisont

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    

Anne-Sofie Nielsen, Miljøstyrelsen

Beton udgør store mængder byggeaffald. I 2009 udgjorde beton ca. 25 % af de affaldsmængder, der blev genereret af bygge- og anlægssektoren. I dag nedknuses  størstedelen af betonen, og det knuste beton genanvendes ofte i ubundne bærelag under veje og pladser som erstatning for primære råstoffer.

Projektbeskrivelse

Der bliver lavet en udredning, der belyser den nuværende praksis for genanvendelse af betonaffald.

Der udføres desuden en undersøgelse af eksisterende teknologier i Danmark og udlandet for at præsentere alternativer til den nuværende praksis for genanvendelse af beton i Danmark. Der undersøges for:

  • Direkte genbrug af beton i byggeri

  • Anvendelse af beton som tilslag i ny beton

  • Alternative muligheder for at genbruge og genanvende beton

Der udarbejdes en beskrivelse af potentielle barrierer ved de identificerede teknologier, fx indhold af miljøfremmede stoffer, materialemæssige, produktionsmæssige og udførelsesmæssige egenskaber samt barrierer ift. lovgivning og logistik.

Der udarbejdes en overordnet vurdering af økonomiske, miljømæssige og energimæssige fordele og ulemper ved de identificerede teknologier.

Følgegruppe

Poul Erik Hjort, Betonelementforeningen

Anette Berrig, Dansk Beton

Simon Gylling, Danslk Byggeri

Finn Thøgersen, Vejdirektoratet

Morten Buus, Energistyrelsen

Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

RenéMøller Rosendal, Dansk Affaldsforening

Klaus Hansen, Dansk Naturfredningsforening

Søren Tscherning, G. Tscherning A/S

Claus V. Nielsen, Rambøll

Anders Lendager, Lendager Arkitekter

Johnny Christensen, Københavns Kommune

Tidshorisont

Projektet forventes færdigt inden udgangen af 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:  

Teknologisk Institut udfører opgaven for Miljøstyrelsen

Katrine Smith, Miljøstyrelsen

Projektbeskrivelse

Projektet falder i tråd med ressourceplanens fokus på cirkulær økonomi og genanvendelse og skal således være med til at understøtte denne tankegang.

En fremtidig dansk løsning skal således sigte mod en effektiv måde at fåde PCB-holdige vinduer ud af kredsløbet, samtidig med at den skal være så administrativt enkel som muligt.

Viden kan evt. anvendes for andre byggematerialer. KL har vist, at de er interesseret i et sådant projekt, og det kunne være et tilskud til deres undersøgelse af nævnte. 

Projektet består af følgende trin:

  • På første trin undersøges den norske model for producentansvar påvinduer. Heri indgår, hvordan modellen er sat sammen (hvem betaler, hvordan foregår indsamlingen etc.), hvordan den opstod, hvad de gør med de vinduer, de får ind, resultater og norske evalueringer af ordningen m.v. På dette trin skal vi bl.a. mødes med Ruteretur A/S, der står for ordningen i Norge.
  • På andet trin sammenlignes den norske model og lovgivning på området med, hvordan forholdene er i Danmark. Her inddrages forskellige kommuner, affaldsselskaber, Dansk Affaldsforening og Dansk Producentansvars System. Dette skal skabe klarhed over, hvordan en eventuel ordning kan fungere i Danmark.
  • På tredje trin udarbejdes anbefalinger til en fremtidig løsningsmodel baseret på de konkrete erfaringer med den norske model.

Følgegruppe

Projektet munder ud i anbefalinger til en fremtidig dansk model for indsamling af PCB-holdige termoruder. Projektets resultater drøftes mellem KL og Miljøministeriet.

Tidshorsont

August-september:

Trin 1 med indsamling af viden om den norske model. Opstartsmøde med Miljøstyrelsen

Oktober:

Trin 2 med sammenligning af de danske og norske forhold

November:

Trin 3 forslag til den fremtidige løsning

December:

Afrapportering til Miljøstyrelsen

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Anders Christiansen, KL

Hjalte Nordman Bie, KL

Mette Marie Nielsen, Miljøstyrelsen

Det drejer sig især om shredderaffald, men kan også omfatte forbrænding af metalimprægneret træ i de danske forbrændingsanlæg. Ligeledes importerer en del affaldsforbrændingsanlæg RDF, som kan have et relativt højt metalindhold. Metallerne ender efter forbrænding hovedsageligt i slagge og røggasrensningsprodukter. Projektet skal afdække konsekvenserne af den øgede tilførsel af metaller for især slaggerne, herunder konsekvenserne for henholdsvis totalindhold og udvaskning. Projektet skal ligeledes afdække konsekvenserne af at brænde affald uden forudgående metalsortering, især hvilken betydning det har for mulighederne for metalgenanvendelse.

Følgegruppe

Der er ikke nedsat en følgegruppe.

Tidshorisont

Det forventes, at projektet afsluttes i 2015.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Thilde Fruergaard Astrup, Miljøstyrelsen