Kommunepuljen (Pulje til implementering af ressourcestrategien)

Kommunepuljens sidste ansøgningsrunde havde ansøgningsfrist tirsdag d. 1. november 2016, klokken 16:00.

Puljen er afsluttet. Der er ikke planlagt flere ansøgningsrunder for Kommunepuljen.

Formålet med puljen er at støtte kommunernes arbejde med at opfylde ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Dette gøres gennem støtte til nyskabende undersøgelser, analyser, pilotprojekter eller informationskampagner, der kan være med til at øge det samlede videns/erfaringsgrundlag i arbejdet mod øget genanvendelse af husholdningsaffald.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til projekter, der, jf. Finanslov 2016 § 24.53.12, har til hovedformål, at støtte opfyldelsen af målet i ressourcestrategien om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald indenfor kategorierne: Organisk-, papir-, pap-, glas-, plast-, træ- og metalaffald.

Som i de foregående runder vil der være fokus på projekter, der kan dokumentere effekter, herunder:

 • Øgede mængder til genanvendelse
 • Forbedret kvalitet til genanvendelse/afsætning
 • Økonomisk effekt

Der kan søges bredt inden for rammerne af puljen og der kan bl.a. gives tilskud til projekter, der:

 • Støtter udviklingen af indsamlings-, sorterings- eller genanvendelsesløsninger herunder forberedelse til disse
 • Gennem forprojekter, affaldskortlægninger eller lignende skaber viden, som kan finde anvendelse hos tilsvarende kommuner
 • Giver nye praktiske erfaringer med implementeringen af kendte indsamlings-, sorterings- eller genanvendelsesløsninger
 • Øger vidensgrundlaget for omstilling af affaldssektoren mod mere genanvendelse
 • Fremmer videns- og erfaringsdeling om genanvendelse på tværs af kommuner eller affaldssektoren
 • Inddrager borgerne på nye måder i arbejdet for at øge genanvendelsen af husholdningsaffald

Puljen støtter kun aktiviteter, der ikke havde fundet sted, hvis et tilskud ikke var tildelt, eller hvor tilskud kan fremme udførelsen af aktiviteten, herunder reducere tidshorisonten for projektet. Det er en betingelse for tilskuddet, at den tilskudsberettigede del af projektet først påbegyndes, når tilsagn om tilskud er meddelt. Udgifter afholdt før tilsagn om tilskud er meddelt, er ikke tilskudsberettigede.

Hvem kan søge?

Kommuner, affaldsselskaber, forsyningsselskaber, universiteter og andre højere læreanstalter, foreninger, NGO’er og privatpersoner kan søge puljen. Det gælder dog, at en kommune, forsynings- eller affaldsselskab skal være hovedansøger og projektleder og det er et krav at projektet er kommunalt forankret dvs. at mindst én kommune er direkte involveret i projektet.

Forsynings-og affaldsselskaber kan kun modtage tilskud til aktiviteter relateret mod husholdningerne og husholdningsaffald, hvor selskaberne ikke indgår i konkurrence med private virksomheder.

Der gives ikke tilskud til erhvervsteknologiprojekter, projekter med et kommercielt sigte eller projekter hvor viden eller erfaringer ikke kan overføres til andre kommuner.

Hvor meget kan støttes?

Der kan opnås tilskud på op til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter til projekter.

Der kan søges om tilskudsbeløb fra puljen på mellem 100.000 kr. og 1.500.000 kr. pr. projekt. 

Hvad støtte puljen ikke?

Der gives ikke støtte til aktiviteter, der er af udelukkende lokal karakter, hvor resultater og erfaring ikke kan overføres til andre områder. Tilskud gives udelukkende til aktiviteter, der søger at øge genanvendelsen af organisk-, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald fra husholdningerne, andre genanvendelsesaktiviteter støttes ikke. Ligeledes gælder det, at projekter med affaldsforebyggelse som hovedformål ikke ydes tilskud. Affaldsforebyggelse og genanvendelse af andre fraktioner kan dog indgå som et mindre delelement af et projekt.

Der kan ikke gives tilskud til projekter der vil give en tilskudsmodtager en konkurrencemæssig fordel, eller som på anden vis vil give en eller flere markedsdeltagere en konkurrencefordel frem from andre. 

Puljen dækker herudover ikke (listen er ikke udtømmende):

 • Projekter som primært handler om forebyggelse og genbrug
 • Opførelse af anlæg eller indkøb af materiel, der ikke har en direkte  nyskabende karakter eller indeholder et læringspotentiale af national interesse
 • Driftsudgifter til genanvendelsesordninger, anlæg eller lignende
 • Arrangementer, der gentages hvert år
 • Enkeltpersoners udlandsrejser, deltagelse i konferencer osv.
 • Almindelige projektforløb inden for miljøområdet på skoler og andre undervisningssteder
 • Almindelig medievirksomhed i aviser, radio og tv-stationer
 • Udgifter til etablering af genanvendelsesordninger, med mindre etableringen kan skabe nye viden af national interesse.

Teknologitunge projekter, der involverer udvikling af nye teknologier/teknikker af erhvervsmæssig karakter, henvises til MUDP-puljen. Projekter omhandlende implementering og tilpasning af teknologiske løsninger kan dog støttes af kommunepuljen, dette må dog ikke medfører direkte eller indirekte statsstøtte af enkelte virksomheder.

Vurdering af ansøgning

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på:

 • Projektets betydning for at nå den nationale målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, herunder hvilke effekter der opnås
 • At projektet er nyskabende eller kan give ny viden
 • At projektet er kommunalt forankret
 • At projektets resultater kan bruges af andre kommuner
 • At projektet skaber et større vidensgrundlag for det kommunale arbejde for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet

Betingelser for tildeling af tilskud

Viden og erfaringer opnået gennem støttede aktiviteter skal af ansøgeren formidles til andre aktører. Det er et krav, at resultater og erfaringer fra projekterne stilles frit til rådighed på Miljøstyrelsens hjemmeside, og at projektdeltagerne efter projektet står til rådighed til deltagelse i et mindre antal konferencer/møder. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at resultaterne fra projektet kan overføres til aktører udenfor projektgruppen. Ansøgerens udgifter til tredjeperson, såsom konsulenter, kan dækkes af puljen såfremt opgaven udbydes jf. udbudsloven.

Projektet skal være afsluttet senest d. 1. november 2017.

For yderligere betingelser for tildeling af tilskud henvises til standardvilkårene for tilsagn i faktaboksen. Hvis et projekt gives tilsagn vil et efterfølgende tilsagnsbrev specificere de nærmere konkrete vilkår, som tilskudsmodtager skal leve op til. Tilsagnsbrev vil bl.a. indeholde procedurer for udbetaling, anvendelse af bevilligede tilskud og evt. tilbagebetaling af ubrugte midler. 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indsendes inden tirsdag d. 1. november 2016, kl 16.00.

Ansøgninger, der kommer Miljøstyrelsen i hænde efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning. Vurdering af ansøgninger vil først begynde efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere kan forvente svar indenfor 7 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsskemaet kan findes på denne side og skal bruges til indsendelse af ansøgningen. Det anbefales at læse ansøgningsvejledningen inden ansøgningsskemaet udfyldes, samt at se hvilke projekter, der tidligere er givet støtte til, for at undgå at man søger midler til et tilsvarende projekt.

Spørgsmål til puljen eller ansøgningsproceduren kan sendes til Miljøstyrelsen, Marianne Ladekarl Thygesen, på mail: Obfuscated Emaileller tlf: 72544388

Senest opdateret 15-09-2016

Husk at besøge denne siden regelmæssigt, da informationen kan blive opdateret.

skraldespand_affald.jpg

Disse projekter har fået støtte

Se præsentationen af alle kommunepuljeprojekter iværksat 2014-2015 i dette katalog .

I december 2016 fik 13 projekter tilsagn om økonomisk støtte.

I december 2015 fik 19 projekter tilsagn om økonomisk støtte.

I maj 2015 fik 16 projekter tilsagn om økonomisk støtte.

I december 2014 fik 32 projekter tilsagn om økonomisk støtte.

Du finder en oversigt over beskrivelser og status på projekterne.