Danmark uden affald - strategi & ressourceplan

Danmark uden affald har som mål at sætte skub i en bevægelse fra "forbrug og forbrænd" over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. Det handler om at se vores affald som ressourcer og sørge for, at værdifulde materialer ikke går tabt.

Danmark uden affald

Ressourcestrategien Danmark uden affald 2013 udgør sammen med ressourceplanen for 2013 - 2018 styringsgrundlaget for affaldshåndteringen i Danmark. 

Danmark uden affald  (pdf)

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 - 2018

Faktaark om Danmark uden affald

Kommuner skal sætte skub i sorteringen

"Danmark uden affald" sætter ambitiøse mål for genanvendelsen. Blandt andet skal vi genanvende 50 % af affaldet fra husholdninger i 2022. Det er mere end dobbelt så meget som i 2011. Kommunerne skal bidrage til at opfylde målet, men det er op til den enkelte kommune at skrue den bedste løsning sammen til deres lokale forhold.

Som en del af ressourcestrategien vil regeringen tage initiativ til at komme med eksempler på enkle og brugbare løsninger, som kommunerne kan lade sig inspirere af.

Se oversigt over projekter om affaldshåndtering

"Danmark uden affald" har kommunerne med som en vigtig medspiller i virkeliggørelsen af regeringens affaldspolitik. På den baggrund er der indgået en aftale mellem KL og Miljøministeriet om en række indsatser til realisering af Danmark uden affald. Der er udarbejdet et informationsbrev til landets kommuner som informerer om samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftale mellem KL og Miljøministeriet om realisering af Danmark uden affald

Informationsbrev til kommunerne om samarbejdsaftale mellem KL og Miljøministeriet

Samtidig skal forbrændingssektoren moderniseres. Som det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er Regeringen og KL enige om målsætningen om at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem KL og Regeringen, der skal komme med forslag til realiseringen heraf. 

Nye muligheder for virksomhederne

De danske virksomheder kan blive påvirket meget forskelligt af "Danmark uden affald".

I nogle sektorer – som bygge- og anlæg – kan ressourcestrategiens initiativer betyde mange nye job. I landbruget kan det betyde bedre muligheder for at bioforgasse gylle. For de mange virksomheder, der arbejder med teknologiudvikling og genanvendelse, kan strategien betyde nye forretningsmuligheder.

Overordnet vil strategien medføre

  • Øget genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
  • Øget genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
  • Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
  • Bedre udnyttelse næringsstoffer i organisk affald

På vores videndelingsportal samler vi erfaringer med genanvendelse og affaldsløsninger, så kommunerne kan hente viden og inspiration fra hinanden. Besøg Genanvend.mst.dk .