Tekstilaffaldspartnerskabet

 

Den daværende miljøminister nedsatte et Tekstilaffaldspartnerskab i 2021 med et ønske om at udvikle og afsøge forskellige muligheder og løsninger inden for både indsamling og behandling af tekstilaffald samt genanvendelsesteknologier og afsætningsmuligheder.

Partnerskabet består af en række kommuner og virksomheder inden for affaldssektoren samt start-ups med specialviden inden for tekstilområdet. Partnerskabet mellem virksomhederne og kommunerne bidrager til at udvikle området og skabe viden på et marked, som vil vokse hurtigt, når Danmark d. 1. juli 2023 skal i gang med at indsamle tekstilaffald. Og endnu mere, når det fra d. 1. januar 2025 bliver et krav for alle medlemslande i EU at udsortere tekstilaffald.
Foruden de nævnte aktører består partnerskabet også af en styregruppe og et advisory board.

Partnerne mødes månedligt i arbejdet med udførsel af nedsatte aktiviteter under partnerskabet.

 

Pilotprojekter

For at sætte skub i udviklingen er der under Tekstilaffaldspartnerskabet igangsat tre pilotprojekter. Disse projekter samler partnere på tværs af værdikæden og har til formål at tilvejebringe viden på tekstilaffaldsområdet, så Danmark kan komme bedst muligt fra start, når den særskilte, husstandsnær indsamling af tekstilaffald træder i kraft den 1. juli 2023.

Værdikædeprojekt

Projektet skal sikre optimering af samarbejde på tværs af værdikæden og tilvejebringe viden og praktisk erfaring om indsamlingsmetoder og tilknyttet kvalitet af tekstilaffald samt behandlingsmuligheder. I projektet gennemføres forsøg med flow af tekstilaffald fra indsamling i kommunerne, til sortering, behandling og genanvendelse. 

Udbudsprojekt

I projektet udarbejdes en række anbefalinger til udbud på tekstilaffald, som kommunerne kan tage udgangspunkt i. For at sikre bedst mulige udbud på tekstilaffald og dermed afsætningsmuligheder, etablerer pilotprojektet dialog mellem udbydere og private aktører samt inddrager viden og erfaringer fra kommuner der allerede indsamler tekstilaffald.

Nedenfor ses skabelonen til kravspecifikation ved udbud af tekstilaffald.

Skabelon til Kravspecifikationer

I dialog med udbydere og private aktører er Udbudsprojektet kommet med en række anbefalinger til udbud på tekstilaffald.
Skabelonen skal ses som inspiration til kommunernes arbejde med udbudsmateriale og kan frit benyttes af alle interesserede.

LCA - Genanvendelse af tekstil

Udbudsprojektet har bedt DTU om at udarbejde en livscyklusanalyse på forskellige behandlingsstrømme for tekstilaffald. Resultaterne skal underbygge projektets arbejde med krav i udbudsprocessen. Del 2 forventes færdiggjort senere i 2023.

Vidensbank projekt

I projektet etableres en vidensbank, som skal give et samlet overblik over erfaringer og viden fra indsamlingsleddet, men henblik på at tekstilaffaldet kan bruges i næste led i værdikæden. Vidensbanken kan bl.a. bidrage med viden til kvalificering af indsamlingsordninger til gavn for de kommuner, der endnu ikke har opstartet indsamling af tekstilaffald.

Resultater fra Miljøstyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Rapporten præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om kommunal indsamling og håndtering af tekstilaffald foretaget af Miljøstyrelsen i sommeren 2022, som del af Tekstilaffaldspartnerskabets Vidensbankprojekt.

Vidensbank Arkiv - Indsamling af tekstilaffald

Arkiv med kommunale erfaringer fra før kravet om henteordning for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger.

Vil du vide mere?

Kontakt projektkoordinator Anne Carina Christensen Obfuscated Email eller Bjarke Slater Christensen Obfuscated Email

Baggrund

Alt for meget af det tekstil, som danskerne smider ud, ender i forbrændingen i stedet for at blive genanvendt til nye produkter. Det medfører store konsekvenser for både vores miljø og for klimaet. Der er derfor behov for samarbejde på tværs af værdikæden for at opnå større viden om det indsamlede tekstilaffald og genanvendelsesmulighederne for dette. Tekstilaffaldspartnerskabet har til formål at bidrage hertil.