Næringsstoffer

Affald

Spildevandsslam indeholder næringsstoffer og organisk materiale, som udnyttes ved genanvendelsen på landbrugsjord og dermed spares ressourcer.

Spildevandsslam har et væsentligt indhold af næringsstoffer, som kvælstof, fosfor og kalium, men også en lang række mikro-næringsstoffer og en mængde organisk stof, der er vigtigt for jordens struktur.

Hvis slammet ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer, kan den med fordel genanvendes som gødnings- eller jordforbedringsmiddel til jordbrugsformål. Det spildevandsslam som kan anvendes til jordbrugsformål efter affald til jord-bekendtgørelsen har derfor en kvalitet, der kan sammenlignes med bl.a. husdyrgødning.

Recirkuleringen af fosfor som gødning

Et vigtigt argument for genanvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord er recirkuleringen af fosfor som gødning. Fosfor er en begrænset ressource i verden, og forsyningshorisonten vurderes til at være mellem 50 og 100 år. Der importeres omkring 15-20.000 tons fosfor årligt med handelsgødning.

Fosforindholdet i det spildevandsslam, der genanvendes, er ca. 2.400 tons. Mængden af fosfor, der må udspredes pr. ha pr. år reguleres i affald til jord-bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen tillader maksimalt 30 kg fosfor pr. ha. pr. år, hvilken vurderes til at dække planternes gødningsbehov. Dette er væsentligt mindre, end der f.eks. tilføres med husdyrgødning, hvor mængden af fosfor, der må udspredes, ikke reguleres.

Spildevandsslam anvendes i dag primært hos planteavlere og erstatter her handelsgødning.