Næringsstoffer

Spildevandsslam indeholder næringsstoffer og organisk materiale, som udnyttes ved anvendelsen på landbrugsjord og dermed spares ressourcer.

Spildevandsslam har et væsentligt indhold af næringsstoffer, som kvælstof, fosfor og kalium, men også en lang række mikro-næringsstoffer og en mængde organisk stof, der er vigtigt for jordens struktur.

Hvis slammet ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer, kan den med fordel anvendes som gødnings- eller jordforbedringsmiddel til jordbrugsformål. Det spildevandsslam, som kan anvendes til jordbrugsformål efter affald til jord-bekendtgørelsen, har derfor en kvalitet, der kan sammenlignes med bl.a. husdyrgødning.

Recirkuleringen af fosfor som gødning

Et vigtigt argument for anvendelsen af spildevandsslam på landbrugsjord er recirkuleringen af fosfor som gødning. Fosfor er en begrænset ressource i verden.

Fosforindholdet i det spildevandsslam, der anvendes til jordbrugsformål, er ca. 3.500 tons.

Spildevandsslam anvendes i dag primært hos planteavlere og erstatter her handelsgødning.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.