Imprægneret træ

Imprægneret træ er træ behandlet med træbeskyttelsesmidler. De væsentligste aktivstoffer, der er blevet brugt gennem tiden, er kreosot, arsen, kobber, krom, bor, tin og en række organiske stoffer (fungicider).

Formålet med at anvende træbeskyttelsesmidler er at beskytte træet mod mikrobiel nedbrydning ved råd, svampeangreb o. lign. og/eller insektangreb. Trykimprægneret træ indeholdende kreosot eller arsen betragtes som udgangspunkt som farligt affald, når det er endt som affald.

Håndtering af imprægneret træ

Imprægneret træ skal som udgangspunkt deponeres, men der er mulighed for, at kommunen tager konkret stilling til, hvorvidt træet er egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet. Metalimprægneret træaffald betragtes pt. som ikke-forbrændingsegnet affald.

Neddelt kreosotholdigt træ må forbrændes i godkendte forbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsen har i foråret 2017 udsendt en vejledende udtalelse om håndtering af imprægneret træaffald, hvis formål er at vejlede kommunerne i forbindelse med indsamlingsordninger og anvisninger for håndtering af imprægneret træ. Denne udtalelse er en opdatering af tidligere vejledende udtalelse fra 2014.

Vejledende udtalelse om håndtering af imprægneret træaffald

Miljørapporter

Miljøstyrelsen har gennem tiden fået udarbejdet en række miljørapporter, der analyserer en række potentielle teknologier til behandling af træet. Der er ligeledes udarbejdet en miljø- og samfundsøkonomisk analyse af disse teknologier. I 2013 publicerede Miljøstyrelsen en rapport, der opdaterede videngrundlaget om teknologier til behandling af metalimprægneret træ. I 2015 offentliggjorde Miljøstyrelsen en rapport, der afdækkede konsekvenserne for især slagge, når tilførslen af metalholdigt affald til forbrænding øges. I 2017 har Miljøstyrelsen publiceret en livscyklusvurdering (LCA) og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige behandlingsalternativer for imprægneret træaffald, samt kortlægning af CC-imprægneret træaffald i Danmark og rapport om forsøg med fuldskala forbrænding af imprægneret træ.