Fyrværkeriaffald

undefined

For eksempel luftbomber, sejlgarnsbomber eller lignende. Det er ligeledes ulovligt, hvis fyrværkeriet ikke er SIK-mærket, eller NEM-vægten ikke er angivet.

En blanding af lovligt og ulovligt fyrværkeri behandles som ulovligt og sorteres ikke af personalet.

Ja, men det skal anmeldes til politiet, som står for bortskaffelsen.

Ja, men i begge tilfælde afleveres det til pladsmanden, så antallet af personer i kontakt med fyrværkeriet begrænses.

  • Tørt ved aflevering: Placeres i en til fyrværkeri godkendt beholder, der sikrer, at det ikke bliver vådt eller spredt ved antænding.
  • Vådt ved aflevering: Placeres i plastfad eller lignende og holdes vanddækket. Fadet placeres et velventileret sted, så ophobning af knaldgasser undgås.

Beholderen med tørt fyrværkeri skal placeres:

  • Mindst 10 meter fra naboskel,
  • mindst 15 meter fra større brandfarlige oplag i det fri og
  • mindst 40 fra bygninger, der er omfattet af de driftsmæssige eller tekniske forskrifter.

Vådt fyrværkeri opbevares ventileret i beholder, som beskrevet under spørgsmålet: Håndteres vådt og tørt fyrværkeri forskelligt?

Genbrugsstationen må maksimalt opbevare 5 kg NEM (NettoEksplosivstofMængde). Overstiger mængden dette, skal det bortskaffes.

Kommunen og genbrugspladsen har som afsender ansvaret for at få fyrværkeriet bortskaffet og dermed også ansvaret for at indhente den nødvendige godkendelse af transportklassificeringen , se  www.virk.dk

NEM er en forkortelse for NettoEksplosivstofMængde og bestemmer bl.a., hvor meget fyrværkeri man må opbevare.

Overskydende fyrværkeri skal opbevares tørt og mørkt. Hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder. Vær opmærksom på at fyrværkeriet opbevares utilgængeligt for børn og fjern ikke beskyttelseshætten fra fyrværkeriets lunter før brug.

Man må opbevare (og transportere) fyrværkeri med maksimalt 5 kg NEM (NettoEksplosivstofMængde). NEM-vægten er angivet på fyrværkeriet. Det er kun tilladt at opbevare lovligt fyrværkeri.

Da det ikke er alle genbrugspladser der tager imod fyrværkeri kan du kontakte kommunen for at få oplyst, hvilke genbrugspladser der tager imod fyrværkeri.