Farligt affald

Farligt affald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.

Overførsel af farligt affald til et andet land skal anmeldes til Miljøstyrelsen, og transporten må kun ske med myndighedernes godkendelse. Derudover er der ikke nogle særskilte krav til selve transporten af farligt affald, men hvis affaldet er farligt gods, skal reglerne herfor overholdes.

Hvad er farligt affald?

I affaldsbekendtgørelsen bilag 2 – Listen over affald - er farligt affald markeret med fed skrift.

De farlige egenskaber fremgår af affaldsbekendtgørelsen bilag 4 som HP 1-HP 15, og der er også en oversigt over fareklasser, farekategorier og faresætningskoder, som er tilpasset den gældende kemikalielovgivning (CLP forordningen – Forordning nr. 1272/2008).

Hvad skal jeg som virksomhed gøre med farligt affald?

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til den pågældende virksomheds kommune. En anmeldelse skal omfatte oplysninger om affaldstype (EAK-kode, som findes i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller med ikke-farligt affald.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret, mærket og opbevaret så det ikke forurener jord og grundvand. Der kan være særlige regler om, hvor meget farligt affald en virksomhed må opbevare.

Virksomheder, som frembringer olieaffald (industriolie eller smøreolie/spildolie) af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Behandling af farligt affald

Farligt affald kan opdeles i genanvendeligt affald (til materialenyttiggørelse) og ikke-genanvendeligt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. En virksomhed må hvert år aflevere op til 200 kg farligt affald på den kommunale genbrugsplads. Hvis virksomheden producerer mere end 200 kg farligt affald, skal det farlige affald afleveres til den af kommunen anviste virksomhed (behandlingsanlæg eller modtagestation).

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan afleveres til andre behandlingsanlæg, som virksomheden selv kan vælge. Farligt affald til materialenyttiggørelse kan fx være:

  • Blyakkumulatorer (bilbatterier)
  • Spildolie
  • Shredderaffald
  • Frostsikringsvæske