MGP - Metal, glas og plast

Miljøstyrelsen har på baggrund af en række undersøger lavet en faglig vurdering af kombineret indsamling af glas, metal og plastaffald.

Baggrunden for den faglige vurdering er, at det nye affaldsdirektiv stiller krav til medlemslandene om særskilt indsamling af husholdningslignende affald. Der kan afviges fra særskilt indsamling og tillades sammenblanding af fraktioner, men dette kræver en undtagelsesbestemmelse i affaldsbekendtgørelsen, jf. art. 10 stk. 3 i affaldsdirektivet.

Undtagelsesbestemmelsen kan kun gives, hvis bl.a. kvaliteten af fraktionerne indsamlet kombineret er sammenlignelig med kvaliteten af fraktionerne indsamlet særskilt.

Arbejdet med at vurdere sammenblandingen af metal-, glas- og plastaffald kommer derfor i forbindelse med implementeringen af EU’s nye affaldsdirektiv i dansk lovgivning.

Måling af kvalitet i indsamling metal, glas og plast

Miljøstyrelsen har fået lavet en række undersøgelser, som har haft til formål at undersøge forholdene for en potentiel afvigelse fra kravet om særskilt indsamling, og har med den sidste undersøgelse af kvaliteten via batchforsøg nået den konklusion, at der på baggrund heraf anbefales en udfasning af kombineret indsamling af metal, glas og plast.

Miljøstyrelsens faglige vurdering bygger især på tre undersøgelser udarbejdet i perioden januar 2018 til april 2020. Det drejer sig om Miljøprojekt 2066, der blandt andet undersøger kvalitetsmæssig forskel på kombineret og særskilt indsamling, Miljøprojekt 2111, der dykker nærmere ned i sammenblandingen af metal, glas og plast, og senest har Rambøll testet kvaliteten af fraktionerne fra sammenblanding af metal, glas og plast.

I det faglige notat fra Rambøll er der testet for, i hvor høj grad kvaliteten af det indsamlede materiale er sammenligneligt med kvaliteten af det særskilt indsamlede materiale. Det har været centralt i projektet at undersøge kvalitet i den særskilte indsamling grundigt, da det er dette niveau andre ordninger skal sammenlignes med. Derfor har der været taget prøver fra tre geografiske områder i Danmark, hvilket øger det statistiske grundlag i forhold til fx kun at tage prøver fra en ordning.

Konklusionen af testene underbygger konklusionerne fra Miljøprojekt 2066 og 2111, idet kvaliteten af glas indsamlet sammenblandet med metal og plast er ringere end glas fra særskilt indsamling eller i kuber. Testene viser samtidig, at plast fra særskilt indsamling gennemsnitligt set er lidt mere anvendeligt end plast fra en kombineret indsamling af metal, glas og plast. Det har dog vist sig vanskeligt at vurdere kvaliteten af plasten, især grundet at der ikke som for glas er fundet muligt at etablere enkle, entydige kriterier for opdeling i de forskellige kvalitetskategorier. Hertil bør imidlertid nævnes, at der ses nogen variation i kvalitet både for kombineret og særskilt indsamling.

Se Rambølls faglige