Kommunernes indsamling af emballageaffald

Affald

I henhold til EU’s Emballagedirektiv stilles der krav om genanvendelse af mindst 55 procent af emballageaffaldet. Der er særskilte mål for hvert emballagemateriale. Ifølge de seneste opgørelser, baseret på tal fra 2009, opfylder Danmark de opstillede mål.

Læs mere om affaldsstatistik og affaldsdata

Emballageaffald fra husholdninger

Kommunerne har ansvaret for at sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede genanvendelige emballageaffald fra husholdninger indsamles og genanvendes via indsamlingsordninger.
Følgende affaldsfraktioner skal indsamles og genanvendes:

  • Papir, pap, karton og papmaterialer
  • Glas, plast, metal og træ

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner (PDF)

Kommunerne fastlægger regulativet for husholdningsaffald

Håndteringen af emballageaffald fra husholdninger er fastlagt i den enkelte kommunes regulativ for husholdningsaffald. Når en kommune har etableret en ordning, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, eller en konkret anvisning.

Læs mere om kommunale regulativer  (link til Energistyrelsens hjemmeside).

Emballageaffald fra virksomheder

Efter affaldsbekendtgørelsen er kildesorteret genanvendeligt emballageaffald fra erhverv ikke omfattet af de kommunale affaldsregulativer. Kommunerne hverken kan eller skal etablere ordninger for kildesorteret genanvendeligt emballageaffald fra erhverv. Det er dog den enkelte kommunes opgave at afgøre, hvorvidt en virksomheds emballageaffald kan klassificeres som kildesorteret genanvendeligt.

Kildesortering og håndtering af affald - virksomheder

Virksomheder der producerer emballageaffald, klassificeret som kildesorteret genanvendeligt, er efter reglerne selv ansvarlig for kildesortering og herefter håndteringen af affaldet og udgifter forbundet hermed. Dette kan enten ske ved, at affaldet afleveres til et miljøgodkendt genanvendelsesanlæg eller ved, at ansvaret for håndteringen af det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald overgives til en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald.

Genbrugspladser - virksomheder

Virksomheder kan aflevere mindre mængder genanvendeligt emballageaffald på kommunale genbrugspladser beliggende i den kommune, hvor virksomheden ligger. Emballageaffaldet skal sorteres, og hvis affaldet emballeres skal det ske i klare plastsække, i de fraktioner som genbrugspladsen modtager.

Indsamling og genanvendelsesanlæg - virksomheder

Virksomheder der producerer større mængder genanvendeligt emballageaffald er forpligtet til at benytte indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg til kildesorteret genanvendeligt affald, der står opført i det landsdækkende Affaldsregister.