Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål

Den 15. august 2008 trådte Bioaskebekendtgørelsen i kraft. Formålet med den seneste revidering af bekendtgørelsen er at gøre den mere brugervenlig.

Til bekendtgørelsen er desuden udarbejdet dette metodeblad , som beskriver de metoder, der skal benyttes ved analyser, prøveudtagning med videre. Det henvises i bekendtgørelsen til metodebladet.

Deklarationen og standarddeklarationen, som findes henholdsvis i bekendtgørelsens bilag 4 og 5, kan downloades i en printervenlig version her:

Askeproducenter skal efter bioaskebekendtgørelsens §10 hvert år inden 1. april indberette elektronisk til Miljøstyrelsen, hvor store mængder bioaske angivet i vægtenheder, der er afhændet til anvendelse til jordbrugsformål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse på arealer på henholdsvis landbrug, skovbrug, gartneri og parkdrift.

Indberetningen skal ske ved at udfylde indberetningsskemaet og sende det som en vedhæftet fil på email til: Obfuscated Email

OBS : Der gøres opmærksom på, at der i standarddeklarationen er en trykfejl under "Udspredning af bundaske fra halmfyring". Der står pt. at den tilladte mængde cadmium til udspredning er 0,8 mg Cd/ha/år. Der skal i stedet stå 0,8 g Cd/ha/år , hvilket også fremgår i bekendtgørelsens § 14.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der i deklarationen under udspredning i skovarealer mangler et "år" i den næstsidste sætning om reglen i bekendtgørelsens § 14, der fastsætter at der maksimalt må udspredes 3 tons tørstof pr ha pr ti år, dog maksimalt 3 udspredninger af 3 tons pr 75 år. Der vil blive lavet et omtryk af bekendtgørelsen, hvor fejlene rettes.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen

Efter den nye bekendtgørelse doseres askemængden efter indholdet af cadmium i asken.

For udspredning på landbrugsarealer må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd/ha/år.

For udspredning i skovbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 1,0 g Cd/ha/år.

Endvidere stilles krav til askens ledningsevne ved udspredning i skov.

Ændringen betyder, at den tilladte askemængde til udspredning skal beregnes i forhold til konkret cadmiumindhold og ledningsevne, i modsætning til den tidligere bekendtgørelse, hvor udspredningsmængden er fastlagt i bestemte kategorier.

I den nye bekendtgørelse er der stillet krav om, at deklarationen i bilag 4, som indeholder nødvendige oplysninger for tilsynsmyndighed og bruger, skal anvendes ved genanvendelse af bioasken. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor askeproducenten selv udarbejdede en deklaration.

Ligeledes er der i bekendtgørelsens bilag 5 indført en standarddeklaration for bundaske. Formålet med denne deklaration er, at lette askeproducenten ved genanvendelse af bundaske, da bundaske erfaringsmæssigt har en kvalitet, så den umiddelbart kan genanvendes. For genanvendelse af bundasker er kravene til analysehyppighed endvidere lempet under særlige forhold.

Øvrige ændringer

I bekendtgørelsen er der tilføjet en række hjælpestoffer på bekendtgørelsens bilag 1, som tillader tilsætning af bestemte hjælpestoffer med det formål at modvirke slaggedannelse, korrosion med videre samt som hjælpestoffer ved forarbejdning af aske til askepiller.

For PAH er kravet om analyse ophævet, hvis biomasseværket har kontinuerlig CO-måling, der opfylder bekendtgørelsens krav. I de tilfælde, hvor PAH skal analyseret er der i metodebladet angivet en metode som skal anvendes. I dag er der givet en midlertidig dispensation fra kravet om PAH-måling, da den oprindelige metode ikke var velegnet. Denne dispensation er med den nye bekendtgørelse ophævet.

Der er endvidere i bekendtgørelsen indført regler for vandigt ekstrakt af bioaske.

Endelig er der foretaget en række redaktionelle ændringer og præciseringer.