Spørgsmål og svar om skrotning af biler

For at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen skal der underskrives en skrotningsattest i forbindelse med aflevering af bilen hos den godkendte autoophugger og bilen skal afmeldes hos  det digitale motorregister . Den udfyldte skrotningsattest og bilens registreringsattest indsendes til  Miljøordning for Biler , som sagsbehandler ansøgningen og efterfølgende udbetaler skrotningsgodtgørelsen til den, der har anmodet om dette.

Hovedreglen er at skrotningsgodtgørelsen kan udbetales til den sidst registrerede ejer. Det er derfor den sidst registrerede ejer, der skal underskrive skrotningsattesten. Se spørgsmål om ”Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er sidst registrerede ejer” for beskrivelse af undtagelsesmuligheder fra denne regel.   

De ovenfor nævnte dokumenter indsendes til Miljøordning for Biler:

Miljøordning for Biler

Vesterbrogade 6D, 4. sal

En bil der skal skrottes må  kun  afleveres til skrotning hos en godkendt autoophugger. Du kan finde en liste over godkendte autoophuggere på www.bilordning.dk  under ”Find nærmeste autoophuggere”. Du kan også henvende dig direkte til Miljøordning for Biler på tlf. nr. 39 15 51 50.

Det er desuden også muligt at aflevere biler til skrotning hos bilforhandlere. Det kræver dog at bilforhandleren har indgået en aftale med en godkendt autoophugger om dette. På  Miljøordning for Bilers hjemmeside  kan du finde en oversigt over de bilforhandlere, som må modtage skrotbiler på vegne af godkendte autoophuggere.

Hvis det er aftalt med bilejeren, at bilen skal skrottes, må bilforhandleren  ikke  sælge bilen videre, men er forpligtet til at overdrage bilen til autoophuggeren.

Alle person- eller varebiler, der har været indregistreret i Danmark efter den 30. juni 2000, kan få udbetalt skrotningsgodtgørelse. Skrotningsgodtgørelsen udgør 2.200 kr. Hvis bilen er afmeldt i motorregisteret før den 1. juli 2000, kan der ikke udbetales skrotningsgodtgørelse

Skrotningsgodtgørelsen er et supplement til producentansvar for biler.  Før producentansvaret blev indført i 2007 kostede det ofte penge at komme af med sin skrotbil hos de godkendte autoophuggere.  Producentansvaret betyder, at det nu er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere kan aflevere skrotbiler uden omkostninger. Derfor kan skrotbiler nu med sikkerhed afleveres gratis hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med om dette. På hjemmesiden  www.refero.dk  kan du finde en liste over disse autoophuggere.

Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret.

De godkendte autoophuggere, som ikke er med i bilimportørernes ordning, kan selv fastsætte prisen for at modtage en skrotbil. Bilejere kan frit vælge, om de vil køre til et af de steder, som importørerne har indgået aftale med, eller om de vil køre til en anden godkendt ophugger.

De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding og indsendelse af skrotningsattesten. Prisen herfor varierer, men udgør ofte omkring 250 kr.

Hvis der mangler væsentlige dele af bilen, må de godkendte autoophugger dog gerne tage et beløb som kompensation for den manglende materialeværdi af disse dele. Det er fastsat i bilskrotbekendtgørelsen, at beløbet maksimalt må udgøre: 300 kr. for en motor, 100 kr. for en gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Mht. katalysator gælder dette kun, hvis katalysatoren er fjernet inden aflevering af bilen. Katalysatorer blev lovpligtigt for biler i 1989-90, og biler fra før den tid har typisk ikke haft katalysator monteret. I et sådant tilfælde kan autoophuggeren ikke modregne i skrotningsgodtgørelsen for manglende katalysator.

En skrotbil kan altså afleveres gratis, hvis du selv gør følgende:

  • Kører bilen hen til en ophugger eller et modtagested, som er omfattet af aftalen med importørerne, eller en af de andre ophuggere, som tilbyder at tage imod bilen gratis.
  • Selv afmelder din bil hos motorregisteret.
  • Selv indsender skrotningsattest til Miljøordning for biler.

Det er ulovligt at henstille biler, der er afmeldt i motorregisteret på offentlige gader og veje. I tilfælde af at dette sker, vil politiet eller kommunen forsøge at kontakte ejeren og meddele, at bilen skal fjernes. Såfremt dette ikke sker, kan politi og kommuner fjerne bilen og i den forbindelse få udbetalt skrotningsgodtgørelse forudsat at de øvrige betingelser for godtgørelse er opfyldt.

En bil, som ejeren har besluttet at skrotte, er affald og dermed omfattet af reglerne om overførsel af affald. Hvis skrotbilen ikke er miljøbehandlet, skal transporten anmeldes til Miljøstyrelsen med henblik på indhentelse af import- og eksporttilladelse, inden transporten kan gennemføres. Dette følger af  EU´s transportforordning og den danske administration af reglerne i denne forordning.

Hvis skrotbilen er miljøbehandlet, skal selve transporten ikke godkendes, men der skal udfyldes et ledsagedokument (bilag VII til transportforordningen), som skal følge transporten. Den kan i sidstnævnte tilfælde kun eksporteres til virksomheder i udlandet, der lever op til betingelserne i  bilskrotbekendtgørelsens § 13, stk. 2.

Hovedreglen er, at skrotningsgodtgørelsen udbetales til den sidst registrerede ejer, og at det er denne, som skal underskrive skrotningsattesten.

Dispensation i helt særlige tilfælde

Der kan søges dispensation i helt særlige tilfælde

Dispensationsansøgningen indsendes til Miljøordning for Biler, sammen med en skrotningsattest underskrevet at dispensationsansøgeren. Dispensationsansøgningen skal indeholde beskrivelse af de særlige forhold, der gør sig gældende, herunder hvordan og hvorfor bilen er købt og hvorfor man nu ønsker at få ophugget den pågældende bil.

Ved død eller alvorlig fysisk og psykisk sygdom

Hvis den sidst registrerede ejer er død, kan arving eller bobestyrer underskrive skrotningsattesten og få udbetalt skrotningsgodtgørelsen. I en sådan situation medsendes den underskrevne skrotningsattest en kopi af skifteretsattesten til Miljøordning for Biler.

Ved alvorlig fysisk eller psykisk sygdom kan nærmeste pårørende underskrive og vedlægge en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrive skrotningsattesten.

I disse to ovenstående tilfælde skal der altså ikke ansøges om dispensation.

Det er kun godkendte autoophuggere, som må modtage eller afhente skrotbiler. Et transportfirma kan dog på vegne af en godkendt autoophugger foretage selve transporten af en skrotbil fra en privatadresse og til autoophuggerens adresse. Transporten kan kun ske på foranledning af den godkendte autoophugger, og transportfirmaet skal være registreret i affaldsregisteret. 

Autoophuggeren skal give transportfirmaet en skrotningsattest med, hvor afsnit 2 er udfyldt, og transportfirmaet skal sikre, at den pågældende sidst registrerede bilejer underskriver den medbragte skrotningsattest. Det anbefales, at autoophuggeren tager en kopi af den udfyldte skrotningsattest.

Sådan udfylder du skrotningsattesten korrekt

Vis interaktiv  vejledning til udfyldelse af skrotningsattest  ved at åbne filen i eksempelvis  Adobe Acrobat Reader , som du kan hente gratis.

Bemærk!

Attesten skal udfyldes på original blanket fra autoriseret autoophugger, og kan således ikke printes og udfyldes via ovenstående link.