Spørgsmål og svar om affaldsdatasystemet

Ejere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i virksomheder kan bruge NemID medarbejdersignatur, når de skal legitimere sig på virksomhedens vegne.

For at kunne anvende NemID medarbejdersignaturer skal din virksomhed først indgå en aftale med Nets. Du indgår aftalen, når du første gang bestiller en NemID medarbejdersignatur. Dette gøres her: https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/

 

OBS! NemID Erhverv er i gang med at blive udfaset, og alle virksomheder skal efter planen være overgået til MitID Erhverv i juni 2023. Læs mere om, hvordan din virksomhed opretter MitID Erhverv: Sådan får I MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)

Hvis du har en virksomhed og har fået dit virksomheds nem-ID. Via https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/ logger man på med det.

Som medarbejder skal man bruge et medarbejder Nem-id til at logge på med. Dette bestiller din Virk-administrator. Husk at få tilknyttet P-nummer hos din Virk-administrator. Man kan ikke anvende et privat Nem-Id.

Brevet er sendt ud til alle virksomheder der enten har fået afhentet farligt affald, selv har afleveret farligt affald og/eller transporteret farligt affald for andre virksomheder.

 

Brevet sendes ud fordi det i 2021 blev vedtaget at alle EU-lande skal føre et register over alt farligt affald. Formålet er at kunne holde styr på at det ikke forurener unødigt i naturen. I den forbindelse er det en stor hjælp at virksomheder selv kan tjekke registreringer af deres farlige affald, og be- eller afkræfte om det er anført rigtigt af dem der har afhentet/modtaget det farlige affald (affaldsindsamler, behandlingsanlæg o.l.).

Farligt affald kan være meget forskelligt. Det behøver ikke nødvendigvis være de mere åbenlyse typer af farligt affald, såsom stærke kemikalier, industriaffald, medicinsk affald m.m. Det kan også være hverdagsaffald såsom batterier, printerpatroner, motorolie, lim, maling eller døde dyr fra landbrug m.m.

Brevet sendes ud til alle de virksomheder, hvor der er registreret en eller anden type farligt affald. Det omfatter ikke kun virksomheder med en form for produktion der medfører farligt affald. En virksomhed der f.eks. blot har fået afhentet, eller selv afleveret, printerpatroner fra et kontor, vil også få brevet.

You can get to the login page in two different ways. The first way is by clicking on the link in the email you have received from the Danish Environmental Protection Agency. If you use the link in the email, the input field “Login Token” will be prefilled with the login token found in the email and you just have to enter the email address. The email address should be the same as the one that received the email from the Danish Environmental Protection Agency.

The other way is by going to the website https://www.ads.mst.dk and clicking on either the button “Tjek indberetninger af farligt affald”, in the blue box on the page, or by clicking the menu item “Indsigelse mod farligt affald”

Hvis du har fortrudt en indsigelse skal du kontakte den virksomhed, som du har lavet en indsigelse til.

Miljøstyrelsen er blevet oplyst om, at der i 2022 er blevet hentet farligt affald fra det CVR-nummer eller p-nummer, der er knyttet til din virksomhed. Herefter er der sendt en besked til den digitale postkasse, der er knyttet til din virksomheds CVR-nummer.

Hvis du mener, der er blevet oplyst et forkert CVR-nummer eller p-nummer til Miljøstyrelsen, kan du give besked om dette, ved at oprette en indsigelse på ADS-portalen. Du finder en guide til, hvordan du opretter en indsigelse her: Vejledninger m.v. (mst.dk)

Hvis adgangen til virksomhedens digitale postkasse er blevet overdraget forkert i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen gennem virk.dk, for at få yderligere hjælp: https://support-digitalpost-aa.virk.dk/

Miljøstyrelsen trækker virksomhedsnavnet direkte fra CVR-registeret. Virksomhedsnavn og CVR-nummer i brevet bør derfor stemme overens med virksomhedsoplysningerne i CVR-registeret i februar 2023.

Vi har lavet en klikguide til indsigelser, som vi håber kan hjælpe dig: Klikguide

Det er ikke ulovligt at producere farligt affald. At du har modtaget brevet vedr. farligt affald betyder ikke at du har ulovligt affald, særligt farligt affald e.l., og det er ikke et varsel om anmeldelse, bøde e.l.

 

Under punktet ” Hvorfor har jeg fået indsigelsesbrev?” kan du læse om hvorfor brevet sendes ud.

I denne sammenhæng betyder ”at gøre indsigelse mod farligt affald”, at du giver en virksomhed besked om, du mener, der er fejl i de oplysninger virksomheden har sendt til Miljøstyrelsen.

Når du gør indsigelse, sendes der besked til den virksomhed, som har oplyst Miljøstyrelsen, at de har hentet farligt affald hos dig. Herved gøres virksomheden opmærksom på, at du har bemærkninger. Hvis dine bemærkninger giver anledning til det, kan virksomheden rette oplysningerne de tidligere har sendt til Miljøstyrelsen. At du giver besked om fejl i oplysningerne om dit farlige affald medfører ikke bødestraf eller anden form for anmeldelse af hverken din virksomhed, eller virksomheden der har registreret dit farlige affald. Det handler blot om at sikre at den rette mængde farlige affald er registreret.

Du kan give besked om, at oplysningerne er forkerte ved at oprette en indsigelse mod oplysningerne gennem ADS-portalen. Du finder en guide til, hvordan du opretter en indsigelse her: Klikguide

Hvis du har spørgsmål til selve afhentningen af det farlige affald, kan du kontakte virksomheden, du har hyret til at hente dit affald. Du kan se hvilken virksomhed, der har oplyst Miljøstyrelsen om, at der er blevet hentet farligt affald hos dig ved at logge ind på www.ads.mst.dk og klikke på ”Indsigelse mod farligt affald

Alle virksomheder der indsamler eller modtager affald i Danmark, skal oplyse til Miljøstyrelsen hvilken type affald der er tale om og hvor det stammer fra. Du kan se, hvilken virksomhed der har oplyst, der er blevet hentet farligt affald hos ved at logge ind på www.ads.mst.dk og klikke på ”Indsigelse mod farligt affald

Affaldsdata er et vigtigt værktøj til affaldsplanlægning, målsætninger på affaldsområdet og til tilsyn af virksomheder, samt til information om affald. Affaldsdata anvendes på europæisk-, nationalt- og kommunalt niveau.

Affaldshåndtering er nødvendigt for at vores samfund kan fungere og med affaldsdata er det muligt at eftervise indsatser og planlægge ud fra realiteterne.

Affaldsdata anvendes også i sammenhæng med andet data, fx til analyser af Danmarks materialeforbrug og til beregning af klimaregnskaber, hvor mængder afleveret på deponeringsanlæg bl.a. har indflydelse. 

Efter kvalitetssikring af data udgives der årligt en affaldsstatistik, der viser det indsamlede affald fordelt på branche, affaldsfraktion og behandling.

Virksomheder og anlæg, der indsamler, modtager eller importerer affald til behandling, skal indberette til Affaldsdatasystemet. Hvis virksomheder eksporterer affald direkte til behandling på et udenlandsk anlæg, eller selv behandler affald, skal de også indberette. I situationer hvor affald anvendes i bygge og anlægsprojekter, hvor der ikke er et modtageranlæg med p-nummer, fx affald til en støjvold, vejunderlag og lignende skal leverandøren af affaldet indberette, hvilken kommune affaldet er leveret til.

Ingen virksomheder skal længere indberette affaldsdata til kommunen. Affaldsdata skal indberettes i Affaldsdatasystemet, som findes på virk.dk. Det kræver, at virksomheden har en NemId-medarbejdersignatur.

Indberet affaldsdata på virk.dk

Indberetninger skal foretages hvert år senest den 1. marts dækkende det forudgående kalenderår.

Der kan løbende over året indberettes affaldsdata.

Indberetning af affaldsdata foretages via virksomhedernes digitale indgang –  virk.dk. Det kræver, at din virksomhed har NemID medarbejdersignatur.

Læs mere om eller bestil en NemID medarbejdersignatur her på Virk.dk eller Nets-danID.

Indberetning kan foretages på 3 forskellige måder:

  1. Manuel indberetning for virksomheder med max 10-20 datalinjer.
  2. CSV-fil for virksomheder med mere end 10-20 datalinjer.
  3. System til system for virksomheder, der vil sætte sytem-til-system op.

Se mere under Indberetning af affaldsdata.

Det er kommunen der klassificerer affald. Du skal således henvende dig til din repræsentativ kommune, hvis du er tvivl om hvordan du skal klassificerer dit affald. 

Hvis du har spørgsmål til en indberetning, kan du ringe eller skrive til Affaldsdatasysytem teamet i Miljøstyrelsen. 

E-mail: Obfuscated Email 

Tlf.nr. 72 54 81 81 (man-fre kl.10-14)

Ved ruteindsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald skal vælges EAK-kode 20 03 01. 

Forbrændingsegnet affald er normalt affald, der ikke er udsorteret med henblik på genanvendelse eller deponering. Affaldet er derfor ofte blandet affald, selv om visse typer af affald til forbrænding godt kan være udsorteret i særskilte affaldstyper. For at finde EAK-koden afklares først, om affaldet er husholdningsaffald og lignende affald fra handel, industri og institutioner, eller om det er affald fra produktion. Hvis det er husholdningsaffald og lignende affald fra handel, industri og institutioner, så skal EAK koden findes i kapitel 20 i kataloget, jf. Bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen. Det vil ofte være EAK 20 03 01 (Blandet husholdningsaffald og lignende affald, eller EAK-kode 20 03 07 (Storskrald)). Hvis det er affald til forbrænding fra egentlig produktion, så vil EAK koden skulle findes under den specifikke proces-/produktionstype, der fremgår af bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Det vil sige kapitlerne 1-19 i EAK kataloget. Derudover er det vigtigt, at der ved indberetningen tages stilling til, om affaldet kommer fra husholdninger eller erhverv f. Bilag 1, afsnit 3 i affaldsdatabekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug af EAK-koder.

Se EAK-vejledningen

Deponeringsegnet affald er normalt affald, der ikke er udsorteret med henblik på genanvendelse eller forbrænding. Affaldet kan være blandet affald eller særskilt udsorteret affald fx asbest eller tungmetalforurenet affald. Affald til deponeringsanlæg kan føres til enheder for inert, mineralsk og farligt affald. EAK-koden afhænger af den produktion affaldet stammer fra, hvorfor hele EAK kataloget kan komme i anvendelse. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug af EAK-koder, som i fem trin fortæller, hvordan du finder den rigtige kode. 

Se EAK-vejledningen

Ved indberetning af blandet affald er det vigtigt at tage stilling til, om affaldet stammer fra husholdninger eller virksomheder (erhverv), jf. Bilag 1, afsnit 3 i affaldsdatabekendtgørelsen.

Farligt affald er i affaldsbekendtgørelsen defineret som:

"Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3. Som farligt affald anses endvidere affald som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 3.

Farligt affald kan fx. være batterier, olierester, forskellige kemikalier, døde dyr eller lignende. 

Virksomheder, der indberetter om farligt affald (baseret på EAK-koder, som er markeret med fed i affaldsdatabekendtgørelsen) skal angive oplysninger om transportøre, og om evt. forhandlere og mæglere af farlige affald.

Hvis affaldsmodtageren har modtaget farligt affald fra en privatperson, hvor privatpersonen selv har transporteret det, skal affaldsmodtageren (indberetteren) angive affaldsproducenten som kommune med kommunekode, og herefter ikke indberette oplysninger om affaldstransportøren, forhandlere og mæglere af det farlige affald. 

Efter indberetteren har foretaget indberetningen, fremsendes indberentingen af det farligt affald til den ansvarlig affaldsproducenten, affaldstransportøren, forhandlere og mæglere, der inden den 1. april, efter indberetningsåret, skal give Miljøstyrelsen meddelse om eventuelle fejl i indberentingen. 

Affaldstransportører, som transporterer farligt affald, skal føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), affaldsproducenten og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i mindst 12 måneder. 

Miljøstyrelsen udsender et digital brev til aktørgrupper, der er omfattet af indsigelse mod farligt affald. Når du gør indsigelse mod farligt affald betyder det, at du gør indvendig mod noget, som du ikke er enig i eller mener er forkert. 

Indsigelse mod farligt affald sker i Affaldsdatasystemet, og du skal kun gøre indsigelse mod farligt affald, hvis du har en indvending. Hvis du derimod er enig i det der er indberettet, skal du ikke foretage yderligere.

På ADS-portalen kan der foretages ændringer/slettes indberettede affaldsdata.

Der benyttes digital signatur eller NemID medarbejdersignatur til at logge ind.

Affaldstransportører skal ikke længere føre register over transporteret affald eller indberette affaldsdata til kommunerne fra 2010 og fremover (heller ikke til det nye Affaldsdatasystem).

Modtageranlæg der modtager affald fra transportører skal angive den oprindelige producent af affaldet og ikke transportøren som producent.