Spørgsmål og svar om affaldsdatasystemet

Indberetning af affaldsdata foretages via virksomhedernes digitale indgang –  virk.dk. Det kræver, at din virksomhed har NemID medarbejdersignatur.

Læs mere om eller bestil en NemID medarbejdersignatur her på Virk.dk eller Nets-danID.

Indberetning kan foretages på 3 forskellige måder:

  1. Manuel indberetning for virksomheder med max 10-20 datalinjer.
  2. CSV-fil for virksomheder med mere end 10-20 datalinjer.
  3. System til system for virksomheder, der vil sætte sytem-til-system op.

Se mere under Indberetning af affaldsdata.

På ADS-portalen kan der foretages ændringer/slettes indberettede affaldsdata.

Der benyttes digital signatur eller NemID medarbejdersignatur til at logge ind.

Indberetninger skal foretages hvert år senest den 1. marts dækkende det forudgående kalenderår.

Der kan løbende over året indberettes affaldsdata.

Virksomheder og anlæg, der indsamler, modtager eller importerer affald til behandling, skal indberette til Affaldsdatasystemet. Hvis virksomheder eksporterer affald direkte til behandling på et udenlandsk anlæg, eller selv behandler affald, skal de også indberette. I situationer hvor affald anvendes i bygge og anlægsprojekter, hvor der ikke er et modtageranlæg med p-nummer, fx affald til en støjvold, vejunderlag og lignende skal leverandøren af affaldet indberette, hvilken kommune affaldet er leveret til.

Ingen virksomheder skal længere indberette affaldsdata til kommunen. Affaldsdata skal indberettes i Affaldsdatasystemet, som findes på virk.dk. Det kræver, at virksomheden har en NemId-medarbejdersignatur.

Indberet affaldsdata på virk.dk

Ved ruteindsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald skal vælges EAK-kode 20 03 01. 

Forbrændingsegnet affald er normalt affald, der ikke er udsorteret med henblik på genanvendelse eller deponering. Affaldet er derfor ofte blandet affald, selv om visse typer af affald til forbrænding godt kan være udsorteret i særskilte affaldstyper. For at finde EAK-koden afklares først, om affaldet er husholdningsaffald og lignende affald fra handel, industri og institutioner, eller om det er affald fra produktion. Hvis det er husholdningsaffald og lignende affald fra handel, industri og institutioner, så skal EAK koden findes i kapitel 20 i kataloget, jf. Bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen. Det vil ofte være EAK 20 03 01 (Blandet husholdningsaffald og lignende affald, eller EAK-kode 20 03 07 (Storskrald)). Hvis det er affald til forbrænding fra egentlig produktion, så vil EAK koden skulle findes under den specifikke proces-/produktionstype, der fremgår af bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Det vil sige kapitlerne 1-19 i EAK kataloget. Derudover er det vigtigt, at der ved indberetningen tages stilling til, om affaldet kommer fra husholdninger eller erhverv f. Bilag 1, afsnit 3 i affaldsdatabekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug af EAK-koder.

Se EAK-vejledningen

Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal selv føre register over:

  • transporteret mængde
  • type af farligt affald (EAK-koden)
  • det farlige affalds producent
  • afleveringssted

Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Affaldstransportører skal ikke længere føre register over transporteret affald eller indberette affaldsdata til kommunerne fra 2010 og fremover (heller ikke til det nye Affaldsdatasystem).

Modtageranlæg der modtager affald fra transportører skal angive den oprindelige producent af affaldet og ikke transportøren som producent.

Deponeringsegnet affald er normalt affald, der ikke er udsorteret med henblik på genanvendelse eller forbrænding. Affaldet kan være blandet affald eller særskilt udsorteret affald fx asbest eller tungmetalforurenet affald. Affald til deponeringsanlæg kan føres til enheder for inert, mineralsk og farligt affald. EAK-koden afhænger af den produktion affaldet stammer fra, hvorfor hele EAK kataloget kan komme i anvendelse. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug af EAK-koder, som i fem trin fortæller, hvordan du finder den rigtige kode. 

Se EAK-vejledningen

Ved indberetning af blandet affald er det vigtigt at tage stilling til, om affaldet stammer fra husholdninger eller virksomheder (erhverv), jf. Bilag 1, afsnit 3 i affaldsdatabekendtgørelsen.

Affaldsdata er et vigtigt værktøj til affaldsplanlægning, målsætninger på affaldsområdet og til tilsyn af virksomheder, samt til information om affald. Affaldsdata anvendes på europæisk-, nationalt- og kommunalt niveau.

Affaldshåndtering er nødvendigt for at vores samfund kan fungere og med affaldsdata er det muligt at eftervise indsatser og planlægge ud fra realiteterne.

Affaldsdata anvendes også i sammenhæng med andet data, fx til analyser af Danmarks materialeforbrug og til beregning af klimaregnskaber, hvor mængder afleveret på deponeringsanlæg bl.a. har indflydelse. 

Efter kvalitetssikring af data udgives der årligt en affaldsstatistik, der viser det indsamlede affald fordelt på branche, affaldsfraktion og behandling.