Affaldsfremskrivning

I Baselinefremskrivningen fremskrives de totale affaldsmængder fordelt på endelig behandlingsform.

Baselinefremskrivningen fra april 2021 er den senest opdaterede version af Miljøstyrelsens affaldsfremskrivningsmodel, der indeholder en fremskrivning af de totale affaldsmængder fordelt på endelig behandlingsform. Modellen indeholder historisk affaldsdata fra år 1996-2017, hvorefter data er fremskreven fra 2018 – 2050. Baselinefremskrivningen tager højde for effekten af politiske initiativer/virkemidler fra ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” samt forskellige kombinationer af EU-mål for genanvendelse.

Baselinefremskrivningen bygger oven på FRIDA 2017, der indeholder historiske affaldsdata til og med 2015 og er udarbejdet af DTU. FRIDA 2017 indeholder en fremskrivning for, hvilken behandling affaldet udsorteres til, men indeholder ikke data om den endelige behandling. Som nævnt indeholder Baselinefremskrivningen netop en fremskrivning af den endelig behandlingsform, der er estimeret med udgangspunkt i nuværende bedste viden om tabsrater fra affaldsindsamlingen indtil den endelige behandling.

I baselinefremskrivningen fremgår der en fremskrivning for municipal waste (husholdnings- og husholdningslignende affald), hvor det bemærkes at definitionen af MW i modellen ikke følger EU´s definition af MW fuldt ud. Det skyldes, at EU’s definition af MW er baseret på EAK-koder. Baselinefremskrivningen bygger på FRIDA-fremskrivningen, som ikke indeholder EAK-koder.

Hverken baselinefremskrivningen eller FRIDA 2017 indeholder fremskrivninger for importeret eller eksporteret affald.

 

Kvikguide til baselinefremskrivningen:

 • De hvide faner er informationsark til brugeren vedr. modellen.
 • De lilla faner udgør de vigtigste faner, hvor de forskellige baselinefremskrivninger fremgår og er udregnet af MST, hvor der er taget højde for initiativer/virkemidler fra klimaplanen og EU-målsætninger.
  • Fanen ”Effekt af virkemidler” indeholder beregninger for effekten af virkemidlerne benyttet i klimaplanen.
  • I fanen ”målopfyldelse” sættes effekten af virkemidlerne sammen med affaldsfremskrivningen. Derudover beregnes, hvad der skal til, for at affaldsfremskrivningen opfylder forskellige kombinationer af EU-målene for genanvendelse. Hvis der står ”med tab” i tabellens
   titel er tabellen inkl. tabsrater, dvs. det er den endelige behandlingsform. Hvis der står ”effekt af virkemidler” i tabellens titel er effekten af klimaplanen indregnet.
  • I fanen ”ENS fremskrivninger” er haveaffald, farligt affald og imprægneret træ (frem til 2023) trukket fra tabellerne i ”Målopfyldelse” på baggrund af en vurdering af, at det er det bedste estimat for mængden til forbrænding på de dedikerede og multifyrede
   affaldsforbrændingsanlæg.
 • De orange faner udgør en tidligere ”frozen policy”, hvor vedtagne initiativer fra klimaplanen ikke er inkluderet.
 • De grå faner indeholder baggrundsberegninger.
 • De lyseblå ark indeholder datainput primært fra FRIDA 2017. 

 

Baselinefremskrivning april 2021