Reklamer

Naturbeskyttelseslovens regler om reklameskiltning har til formål at friholde det åbne land for reklame- og propagandaskilte mv. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Det må man ikke

Naturbeskyttelseslovens § 21 indeholder et forbud mod skilte i det åbne land, der opstilles i reklame- eller propagandaøjemed. Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretnin­ger, f.eks. fast­forankrede balloner, flag, køretøjer, når de er opstillet i reklame eller propagan­da­øje­med. Forbuddet er absolut og gælder i princippet, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området eller ej – f.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.

Forbuddet gælder kun i åbent land

Forbuddet mod reklameskilte gælder kun i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, som­mer­hus­om­rå­de eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.). Natur- og Miljø­kla­genævnet refererer på nævnets hjemmeside til en række konkrete afgørelser om, hvad der forstås ved det åbne land.

Det må man gerne

Der er undtagelser fra forbuddet, bl.a. virksomhedsreklamer, trafikpropaganda godkendt af Rådet for større Færdselssikkerhed og valgplakater. Undtagelserne er beskrevet i Naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2. Mindre henvisningskilte og skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder er undtaget, når de opfylder reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land. Bekendtgørelsen indeholder også særlige regler for reklamer på idrætsanlæg og golfbaner.

Herudover kan der være anden lovgivning, hvorefter skiltning i det åbne land er tilladt. Efter § 78 i lov om merværdiafgift (momsloven) og § 60 i momsbekendtgørelsen skal den eller de virksomheder, der udfører arbejde på byggepladser på privat grund skilte med virksomhedens navn og CVR-nr. (alternativt SE-nr. eller RUT-nr.), når der arbejdes på stedet.

Skilte opstillet efter momsbekendtgørelsen, som indeholder de påkrævede oplysninger, vil ikke være i strid med NBL § 21, da skilte opstillet af hensyn til kontrol efter momslovgivningen ikke er opsat i reklameøjemed eller udgør reklame i naturbeskyttelseslovens forstand.

Hvis skiltet indeholder andet og mere end disse oplysninger, kan skiltet udgøre reklame i strid med reglerne i NBL § 21. Dette vil bero på en konkret vurdering. 

Myndigheder

Kommunalbestyrelsen påser, at reglerne overholdes. På statsveje er det Vejdirektoratet.

Der kan ikke dispenseres fra reklameforbuddet, bortset fra reklamer på idrætsanlæg og golfbaner.

Tilsynsmyndigheden afgør, om et skilt er opsat eller kan opsættes lovligt et bestemt sted, f.eks. om der er tale om det åbne land. Tilsynsafgørelser kan (kun) påklages til Natur- og Miljøklagenævnet når der er tvivl om for­ståelsen af lovgrundlaget.