Overvågning af luftforurening

I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser luftens indhold af forurening. Vi måler luftkvaliteten i Københavnsområdet, Århus, Odense og Aalborg og på en række målestationer uden for byerne.

Hvordan er luften i dag?
For at beskytte befolkningen mod sundhedsskadelige effekter af luftforurening holder Miljøstyrelsen øje med luftkvaliteten. Danmarks Miljøundersøgelser står for målingerne.

Måling og vurdering af luftforureningen
De stoffer, der måles er partikler (PM10, PM2,5 og ultrafine partikler), nitrogendioxid (NO2), nitrogenoxider (NO), svovldioxid (SO2), bly, benzen, kulilte (CO) og ozon(O3) samt visse tungmetaller.

Ozoninformation og varsling
For ozon er der et særligt varslingssystem, der træder i kraft, når værdierne kommer over et vist niveau.

udstødning 1170-659

Kortvisning af den diffuse luftforurening i DK

Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder. Fx biler, fly, tog, decentrale energianlæg og mindre virksomheder m.m.

Den diffuse luftforurening kortlægges ikke ved måling, men på baggrund af beregninger.

Se kortvisning af diffus luftforurening

Kortvisningen imødekommer EU PRTR forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige. PRTR = Pollutant Release and Transfer Register