Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

I Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger fra april 2013 opfordres der til at undersøge muligheden for at implementere en mere målrettet miljøregulering af landbrugets kvælstofudledning.

Målsætning om arbejdet for mere målrettet miljøregulering af landbruget

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har som led i finanslov for 2014 indgået aftale om at arbejde for en mere målrettet miljøregulering af landbruget således, at indsatsen sker dér, hvor virkningen og omkostningseffektiviteten er størst. Målsætningen om at arbejde for en mere målrettet miljøregulering af landbruget er ligeledes indeholdt i aftale om Vækstplan for Fødevarer, som er indgået mellem Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti i april 2014.

Målrettet regulering af anlæg og arealer

Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger har ført til igangsættelse af et udredningsarbejde imellem Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Klima- og Energiministeriet omkring udvikling af egnede reguleringsmodeller for landbrugsarealer og anlæg til husdyrproduktion. Der arbejdes med faglig udredning af mulighederne for at implementere en regulering, som i videst muligt omfang inddrager Kommissionens anbefalinger. 

Arealregulering

Den gældende regulering af gødningsudbringning på landbrugsarealer er baseret på normer for, hvor meget kvælstof de forskellige afgrøder har brug for. På baggrund af normerne og de afgrøder, som den enkelte landmand planlægger af høste fastlægges en kvote for, hvor meget kvælstofgødning, der må udbringes på hver enkelt bedrift. Natur- og Landbrugskommissionen har anbefalet at udvikle en regulering for udbringning af kvælstof, hvor kvoten i højere grad målrettes ud fra arealernes evne til at tilbageholde kvælstof og kvælstoffølsomheden i de vandmiljøer, som der udledes til. En ændret miljøregulering af landbruget bygger på en adskillelse af arealregulering fra regulering af anlæg til husdyrproduktion.

Indlæg om ny målrettet arealregulering på Plantekongres 2014

Slides fra indlæg på Plantekongres 2014

Anlægsregulering

Med den gældende regulering er produktionsstørrelsen for husdyr sammenkoblet med de arealer, som hører til den enkelte produktion for at kontrollere udspredningen af husdyrgødning og den afledte næringsstofudledning til vandmiljøet. Adskillelse af areal- og anlægsregulering vil muliggøre en emissionsbaseret reguleringsform for anlægget, hvor tilladelse og godkendelse til husdyrproduktion sætter en grænse for produktionsanlæggets emission i stedet for på antal producerede dyr, som det er i den nuværende regulering. Den enkelte landmand vil med en emissionsbaseret regulering kunne tilrettelægge sin produktion mere fleksibelt ved at udnytte miljøeffektiviseringer herunder ny teknologi.