Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ny husdyrregulering

Miljøstyrelsen informerer løbende om arbejdet med udarbejdelsen af ny husdyrregulering her på siden

undefined

Baggrunden for den nye husdyrregulering

Den 22. december 2015 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartien en aftale om en Fødevare- og landbrugspakke. Aftalens formål er bl.a. at skabe en del af det paradigmeskifte for miljøreguleringen af landbruget, der er indeholdt i Fødevare-og landbrugspakken med henblik på at gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, samt medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark – i samspil med natur og miljø. Det indgår også i aftalen, at sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af husdyrbrug skal nedbringes for at styrke konkurrenceevnen, vækst og beskæftigelse og skaber fornyede investeringer i miljøeffektive teknologier. 

Formålet med ændringen

Hovedformålene med den foreslåede nye husdyrregulering er:

1. At skabe større produktionsmæssig fleksibilitet for og give frihed og administrative forenklinger til de danske husdyrproducenter under hensyntagen til natur og miljø,

2. At lette den kommunale sagsbehandling med henblik på kortere sagsbehandlingstider for godkendelser og tilladelser til husdyravl- og produktion, herunder at understøtte såvel servicemål for kortere sagsbehandlingstider, der er aftalt mellem regeringen og KL, som Danmarks efterlevelse af kravet i det ændrede VVM-direktiv, hvorefter afgørelse på grundlag af en VVM-screening skal træffes inden for 90 dage og

3. At hæve harmonikravet for slagtesvin til EU-niveau, så der på en landbrugsbedrift med svinebrug fremover må udbringes op til 170 kg N fra husdyrgødning per ha udbringningsareal.

Lovforslag i høring

Med forslaget til ændring af husdyrbrugloven adskilles reguleringen af anlæggene (stalde, beholdere, bygninger mv.) fra reguleringen af husdyrgødningsanvendelsen på arealerne, således at godkendelser og tilladelser fremover alene omfatter anlæggene. Herved tilsigtes kortere sagsbehandlingstider i kommunerne. Med de foreslåede lovændringer lægges der samtidig op til en betydelig regelsanering og grundlæggende omlægning af den eksisterende tilladelses- og godkendelsesordning og lempelse af reglerne om helt eller delvist bortfald af tilladelse eller godkendelse, samt en ændring af reglerne om revurdering. Det er et hovedelement i den nye godkendelses- og tilladelsesordning at foretage en
omlægning fra konkrete vilkår til generelle miljøregler om tålegrænser, drift- og indretningskrav, tekniske løsninger, egenkontrolregler, krav til bygningers placering og udformning mv. Det er herved hensigten i vidt omfang at erstatte de konkrete vilkår, som i dag fastsættes tilladelser eller godkendelser af husdyrbrug med, generel regulering.

Lovforslaget er i høring indtil den 24. oktober 2016. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. august 2017.

Hent materialet på høringsportalen

I de to bokse til højre er det muligt at læse baggrundsdokumenter til henholdsvis anlægs- og arealreguleringen.