Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kandidatlisten - Leverandørens ansvar at informere

Virksomheder, der sælger varer, har pligt til at give information til deres kunder, hvis varen indeholder et eller flere særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste.

Alle leverandører af varer skal derfor sørge for at få undersøgt, dels hvordan deres varer er omfattet af reglen og dels om varerne indeholder et eller flere kemiske stoffer fra kandidatlisten. Pligten til at videregive information til kunderne gælder både for varer med fast form, herunder også almindelige forbrugerprodukter som tøj, sko, elektronik, køkkengrej, legetøj og møbler, men også for kemiske blandinger.

Informationspligter for varer, der har en form (artikler)

For varer der har en form (artikler) gælder det at enhver leverandør har pligt til at give information til sine kunder, hvis artiklen indeholder mere end 0,1 % af et stof fra EU’s kandidatliste. Leverandøren skal om nødvendigt også vejlede om sikker brug. 

Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande udenfor EU.

Hvis der leveres til professionelle kunder skal disse have oplysninger om indholdet at kandidatlistestoffer ved levering.

Hvis en privat forbruger spørger en leverandør, om der kandidatliste-stoffer i en artikel, skal forbrugeren have svar inden 45 dage.

Importører og producenter af artikler kan også have pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til EU’s Kemikalieagentur.

Læs mere om hvilke artikler der skal anmeldes, - og hvordan (på Kemikalieagenturets hjemmeside).

Bemærk at EU domstolen i september 2015 har afgjort at der skal ses på hver enkelt del af en artikel, når der videregives information om kandidatlistestoffer.

Hvordan afgør man om en vare er en ”artikel”?

REACH forordningens definition af en artikel siger at:

En artikel er ”En genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end dens kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”.

Når det skal vurderes, om noget er en artikel, skal man derfor se på om det er formen, der bestemmer funktionen. Gør den det, er det nok en artikel. Ting, der er blevet givet en form, som f.eks. en kop eller en plasticstol, er ”artikler”. Maling, rengøringsmidler og kosmetik er derimod ikke ”artikler” ifølge REACH. Det er kemiske blandinger.

Der er en række grænsetilfælde, hvor det kan være svært at afgøre om en vare skal defineres som en artikel eller f.eks. ”et kemisk produkt i en særlig beholder”. Kemikalieagenturet har udarbejdet en vejledning hvor man bl.a. kan få hjælp til at afgøre disse grænsetilfælde.

Se Kemikalieagenturets vejledning om stoffer i artikler

Bemærk at Kemikalieagenturets vejledning omstoffer i artikler er blevet revideret via en hurtig procedure i 2015. pga. den nye afgørelse fra EU-domstolen om hvordan det skal beregnes om der skal videregives information om kandidatlistestoffer.

Kemikalieagenturet forventer at publicere en yderligere revideret version af vejledningen med nye eksempler mv. baseret på domstolens afgørelse i løbet af 2016.

De lande der i mange år har tolket reglerne som at der skulle ses på hver enkelt del af en artikel, har tidligere udarbejdet en vejledning for artikelleverandører, der bygger på den tolkning (på engelsk)

Informationspligt for kemiske blandinger

For kemiske blandinger skal der videregives information om indhold af farlige stoffer via sikkerhedsdatabladet, som nu også skal informere om kandidatlistestoffer.

For kemiske blandinger gælder reglen om at forbrugerne har en særlig ret til information om kandidatlistestoffer kun for emballagen.

Læs mere om reglerne for videregivelse af information om kandidatlistestoffer i blandinger på ECHAs hjemmeside.

Hvilke kemikalier er på kandidatlisten?

Kandidatlisten er EU´s liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). De problematiske kemikalier har langtidsvirkninger for menneskers sundhed eller er miljøskadelige. Listen opdateres løbende med nye kemikalier. I maj 2016 var der 168 stoffer på listen.

Den opdaterede kandidatliste på Kemikalieagenturets hjemmeside (ECHA)

På Kemikalieagenturets hjemmeside er det også muligt at følge med i, hvilke stoffer, der kan være på vej ind på kandidatlisten. Det kan gøres ved at følge med i et register over hensigter, det såkaldte "Registry of Intentions, RoI"

Se Agenturets Registry of intentions

Få overblik over hvilke oplysninger, du skal have

Informationskravene i REACH betyder, at der skal være et effektivt informations-flow igennem hele leverandørkæden fra producenten eller importøren af en artikel og hele vejen ned til slutbrugeren. Det er vigtigt at alle indkøbere sikrer sig, at de får den information, de skal bruge, allerede når varen modtages.

Tjekliste for indkøbere og leverandører

  1. Tjek om informationspligten om kandidatlistestoffer gælder for jeres varer
  2. Spørg jeres leverandør om der er kandidatlistestoffer i artiklen – over 0,1 vægtprocent?
  3. Vurdér om der behov for at informere om sikker brug
  4. Lav et internt system, der sikrer at I kan levere information om alle kandidatlistestoffer i alle artikler til alle kunder
  5. Hold jer opdateret i forhold til nye stoffer på kandidatlisten

Hvis der importeres artikler – eller blandinger fra ikke-EU lande vil det ofte være mere vanskeligt at få oplysninger fra leverandøren end hvis der importeres fra et EU-land. Det er vigtigt for de enkelte leverandører at have et effektivt system på plads, således at der sikkerhed for at virksomheden har oplysninger om kandidatlistestoffer i alle de varer, de leverer. Det er også vigtigt at holde sig opdateret om hvilke stoffer, der er på vej ind på kandidatlisten, da informationspligten gælder fra den dag stoffet står på listen.

Hvis en virksomhed leverer mange forskellige artikler, kan det være et stort arbejde at få et system på plads, der sikrer at der altid kan leveres information om kandidatlistestoffer i hver enkelt artikel. Derfor er der også mange virksomheder, der søger at nedbringe mængden af information, som skal håndteres, ved at bede leverandører sørge for, at artiklerne ikke indeholder stoffer fra kandidatlisten eller stoffer, der senere kan komme på listen.

Hvilke varer/artikler indeholder kandidatlistestoffer?

Nogle af stofferne på kandidatlisten anvendes i mange helt almindelige varer. De mest almindeligt anvendte blødgørere til plastprodukter er for eksempel med på kandidatlisten. Der er dog også mange af stofferne på listen, som stort set ikke anvendes længere.

Det vil derfor ofte være praktisk for leverandørerne i de forskellige brancher at danne sig et overblik over, om der er stoffer på kandidatlisten, som er særlig relevante for de produkter, som branchen sælger. Der er en del brancheforeninger, der har lister over hvilke kandidatlistestoffer der er eller kan være relevante for branchens artikler. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sådanne lister IKKE er udtømmende. Derfor vil det normalt også være nødvendigt at skaffe oplysninger fra leverandøren og evt. andre kilder.

Se Eksempler på kandidatlistestoffer i forskellige materialer/produkter

Den svenske kemikalieinspektion har udarbejdet en lignende liste

Godkendelsesordningen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at stofferne på Kandidatlisten er kandidater til også at blive optaget på Listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Når et kandidatlistestof også er sat på denne liste skal virksomhederne søge om godkendelse hos Kemikalieagenturet, hvis de ønsker at fortsætte med at markedsføre eller anvende af stoffet.

Læs mere om godkendelsesordningen:

Godkendelsesordningen 

Læs mere om kandidatlisten på Kemikalieagenturets hjemmeside

Læs om app’en Tjek kemien, som forbrugere kan bruge til at stille spørgsmål til virksomheder om kandidatlisten. Forbrugeren scanne blot stregkoden, så sendes der et spørgsmål afsted.

Miljøstyrelsens REACH helpdesk