Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

REACH Helpdesk

EUs kemikalielovgivning REACH omfatter bl.a. registrering af kemikalier, både for kemiske stoffer, kemiske produkter og kemikalier i artikler (varer). REACH indeholder også en række forbud mod udvalgte kemikalier i forskellige produkter og krav om videregivelse af information og sikker håndtering af kemiske stoffer. REACH har medført mange nye pligter for virksomhederne, og det er vigtigt for den enkelte virksomhed kende reglerne.

Reach logo

Hvad betyder REACH for min virksomhed
Virksomheder, der producerer, importerer, distribuerer eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Det samme gælder virksomheder, der producerer, importerer eller distribuerer artikler (varer). Der er dog stor forskel på forpligtelserne.

Registrering
Virksomheder har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år. Producenter og importører af artikler har også pligt til at registrere, hvis der sker en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer fra artiklen.

SIEF og datadeling
Registranter af det samme kemiske stof skal deltage i et forum for informationsudveksling (SIEF, Substance Information Exchange Forum) for at dele de data, der skal bruges ved registreringen og nå til enighed om stoffets klassificering.

Information i leverandørkæden
Leverandører skal informere kunderne om stoffernes farlige egenskaber og eventuelle risici. Det sker bl.a. gennem sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier og information om særligt problematiske stoffer i artikler.

Kandidatlisten
Virksomheder har pligt til at oplyse kunder og forbrugere om hvorvidt deres produkter indeholder særligt problematiske stoffer, dvs. stoffer på den såkaldte kandidatliste.

Godkendelsesordningen
Når et stof fra kandidatlisten bliver optaget på godkendelsesordningen skal de virksomheder, som fortsat ønsker at producere eller anvende stoffet, søge godkendelse.

Forbud og anvendelsesbegrænsninger
REACH bilag XVII indeholder en lang række forbud og anvendelsesbegrænsninger i forhold til kemiske stoffer i forskellige produkter. Mange af disse forbud har tidligere eksisteret som selvstændige direktiver.

Undtagelser
REACH indeholder en række hele og delvise undtagelser, i forhold til registreringskrav, informationskrav og andet.

Vurdering
EU’s kemikalieagentur skal i samarbejde med medlemslandene foretage forskellige typer vurderinger af de tekniske dossier, der indsendes i forbindelse med registreringen.

Sammenhængen mellem REACH og CLP
Reglerne om klassificering og mærkning er et nødvendigt redskab i REACH, idet klassificeringen af et stof er et redskab til at beskrive stoffets farlighed i forhold til menneskers sundhed og miljøet. REACH bygger videre på denne farevurdering.

REACH ordbog
Herunder ses definitionerne på en række termer, der ofte bruges i forbindelse med REACH.

Links til mere viden
Herunder kan du se links til de mest centrale europæiske net-sider om REACH samt links til udvalgte danske REACH-projekter.

Din virksomhed har pligt til at kende og overholde reglerne

Kun teksten i REACH-forordningen er juridisk bindende. Teksten på REACH helpdesksiderne er Miljøstyrelsens resumé og fortolkning af reglerne. Det er muligt, at oplysninger på helpdesksiderne ikke er fuldt dækkende eller fuldt opdaterede.

Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Følg med i REACH

Det bedste sted at finde oplysninger om REACH er på Kemikalieagenturets hjemmeside.

Læs om revision af REACH Forordningens bilag på Kommissionens hjemmesider: