Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologipuljen administreres af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet om programområder og principper. Der var i finansloven for 2011 budgetteret med 5,7 mio kr.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er afprøvning og udvikling af ny rensnings- og afværgeteknologier på jord- og grundvandsforureningsområdet for at skabe grundlag for at foretage mere effektive oprydninger af forurenede lokaliteter.

Teknologipuljen skal:

  • Anvendes til udvikling og dokumentation af teknologier, der kan anvendes under danske forhold og på typiske forureningskomponenter.
  • Anvendes til projekter, der definerer grænser for det teknisk mulige inden for blandt andet oprensningsniveauer, behandlingsteknologi, billiggørelse og dokumentation.
  • Sikre, at resultaterne fra de udførte projekter bliver tilgængelige for alle interesserede parter, herunder særligt de myndigheder som skal vurdere afværge eller oprydningsprojekter.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der udarbejdes i begyndelsen af hvert år et program med oversigt over de projekter, der hidtil er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for det aktuelle år. De senere år har bevillingen været ca. 5 mio. kr. Der planlægges at igangsætte 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 169 projekter.

Hvem kan søge tilskud?

Miljøstyrelsen igangsætter selv hovedparten af projekterne indenfor de beskrevne indsatsområder og projekterne igangsættes som oftest i samarbejde med regionerne.

Hvordan søges der tilskud?

Hvis man ønsker at søge tilskud, skal man kontakte Miljøstyrelsen Jord & Affald, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 72 54 01 00, fax 72 54 04 79, e-mail: .

TVV-konference 2007 "Fremtidens Teknologier over for jordforurening"

Miljøstyrelsen afholdt den 27. november 2007 i samarbejde med IDAmiljø en TVV- konference med titlen ”Fremtidens Teknologier over for jordforurening”.

TVV-konferencen, som står for "Teknologi- og videndeling på jord- og grundvandsområdet", blev afholdt første gang i november 2006, med fokus på dialog og samarbejde inden for kommunalreformens nye rammer.

Læs mere om konferencen her.