Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Grønnere virksomhed

Måden vi producerer vores produkter på, og effektiviteten af de produkter, er direkte forbundet med udnyttelsen af naturressourcer og de klimaudfordringer som vi står overfor.

grøn virksomhed

Grønne produkter

Den produktrettede miljøindsats går ud på at mindske produkters miljøbelastning i hele produktets livscyklus - fra råvareudvinding til udsmid. Det er især relevant at indtænke miljøhensyn ind i design- og produktudviklingsfasen.

EU's indsats for grønnere virksomhed
EU’s miljøregulering har haft succes med at forbedre mange af samfundets miljøforhold. Dog er der stadig behov for yderligere materialeeffektivitet, mere miljøvenlig teknologi samt skærpet fokus på bæredygtigt forbrug

CSR- virksomheders samfundsansvar
Læs mere om de forskellige frivillige værktøjer, som virksomheder har til rådighed. Det omhandler virksomheders samfundsansvar (CSR),  miljøledelse, livscyklusvurderinger og miljømærker.

Natural Capital Accounting
Natural Capital Accounting er et forsøg på at redegøre i finansielle termer for de økosystemtjenester, som virksomheder og deres værdikæder er afhængige af. Derved tegner man et billede af de reelle omkostninger ved at drive forretning, da opgørelsen også afspejler miljøomkostningerne.

Green21
Green21 er en digital værktøjskasse, der giver virksomhederne et redskab til på en nem og overskuelig måde at fremme deres frivillige miljøindsats til gavn for virksomhedens drift, produktudvikling eller kommunikation med omverdenen

Tidligere produktrettede aktiviteter
Miljøministeriet har i en periode haft en række produktrettede aktiviteter, som enten ikke videreføres eller videreføres som en del af andre indsatser. Fælles er at de har haft som formål at forebygge miljøbelastning ved at fremme udvikling og afsætning af renere produkter. Her finder du information om de aktiviteter, som ikke er videreført som en del af andre igangværende indsatser.

MUDP 2014

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Løsningerne på verdens store miljøudfordringer er i høj grad afhængig af, at vi udvikler og anvender nye miljøeffektive teknologier. Det vil sige teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Den danske indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi er bundet op på MUDP.
Læs mere om den danske miljøteknologiske indsats på ecoinnvation.dk.