Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskudsordning til udgifter til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer (kun i 2016)

Tilskudsordningen er midlertidig. Tilsagn om tilskud er kun blevet givet i 2016.

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger fra danske mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder:

- Der har udviklet et mindre belastende biocidprodukt, som de gerne vil have godkendt, så de kan markedsføre det i Danmark og EU, eller

- Der har fundet aktivstoffer, der har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs sundhed end almindelige aktive stoffer, og som de gerne vil have godkendt til biocidforordningens bilag I.

Ansøgningsfrist var 1. november 2016

Miljøstyrelsen gav tilsagnene om støtte i december 2016.

Hvad er et mindre belastende biocidprodukt?

”Mindre belastende biocidprodukter” er produkter, der kun indeholder aktive stoffer, der står på biocidforordningens bilag I.

De aktive stoffer på biocidforordningens bilag I er godkendt i EU som stoffer, der har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs sundhed end almindelige aktive stoffer.

Produktet skal endvidere opfylde kravene i biocidforordningens artikel 25 for at blive godkendt som et mindre belastende biocidprodukt.

Læs mere om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter, artikel 25-28 og bilag I.

Hvorfor skal der flere aktivstoffer på biocidforordningens bilag I?

Jo flere aktivstoffer, der kommer på biocidforordningens bilag I, desto større er udvalget af aktivstoffer til udvikling af mindre belastende biocidprodukter.

Aktivstoffet skal opfylde forudsætningerne i biocidforordningens artikel 28 for at blive godkendt til biocidforordningens bilag I.

Læs mere om godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I.

Der kan ansøges om tilskud til følgende udgifter:

1. Tilskud på op til 60 % til virksomhedernes udgifter til ansøgning om produktgodkendelse. Mikrovirksomheder og små virksomheder kan få op til 80 % tilskud. Der kan søges om tilskud til alle produkttyper under biocidforordningen.

De udgifter, der kan gives tilskud til her, er:

a. Konsulentbistand til at udforme ansøgningen om produktgodkendelse, og

b. Fremskaffelse af de krævede oplysninger til ansøgningen (f.eks. via laboratorie- eller feltforsøg) enten hos virksomheden selv eller eksterne forsøgsudbydere.

2. Tilskud på op til 50 % af mikrovirksomheders udgifter til gebyrer til produktgodkendelsen (bemærk dette gælder kun for mikrovirksomheder).

3. Tilskud på op til 100 % til virksomhedernes udgifter til at få godkendt et aktivstof på biocidforordningens bilag I, kategori 1-5.

De udgifter, der kan gives tilskud til her, er:

a. Konsulentbistand til at udforme ansøgningen om godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I, kategori 1-5, og

b. Fremskaffelse af de krævede oplysninger til ansøgningen (f.eks. via laboratorie- eller feltforsøg) enten hos virksomheden selv eller eksterne forsøgsudbydere, hvis relevant.

(Der ydes ikke tilskud til udgifter til gebyrer til godkendelsen af et aktivstof).

Tilskuddet gives efter EU’s de minimis regler. Det vil sige, at ansøgeren samlet set under diverse de minimis støtteordninger højest må modtage op til 200.000 Euro i statstilskud over en tre-årig periode. Der skal underskrives en de minimis-erklæring.

Hvem kan søge:

Mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder kan søge.

Spørgsmål og svar:

Læs de spørgsmål, Miljøstyrelsen har modtaget om ordningen, og Miljøstyrelsens svar herpå.

Kontaktperson - spørgsmål til tilskudsordningen er meget velkomne

Vivi Johansen, 72 54 43 58,

Yderligere information om tilskud, ansøgningsskema, de minimis ordning og vilkår for tilskud

Læs mere om hvad der gives tilskud til, krav til ansøgning mv.

Ansøgningsskema (skal bruges) ansøgningsskema i wordformat

Erklæring om de minimis støtte (skal udfyldes) erklæring i wordformat

Standardvilkår for tilskud til udgifter til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer

Miljøstyrelsen har afsat i alt 2 mio. kr. til tilskudsordningen i 2016. Midlerne kommer fra Ke­mi­kalieindsats 2014-17 - på vej til en giftfri hverdag.

Fakta om biocider

  • Biocidprodukter (populært kaldet ”hverdagsgifte”) er f.eks. hånddesinfektion, desinficerende renseservietter, desinficerende rengøringsmidler, algemidler, insektmidler, rottemidler og træimprægneringsmidler - altså produkter, der indeholder aktive stoffer, der er designet til at hindre eller slå skadegørere ihjel.
  • Efter den nye biocidforordning må biocidprodukter ikke markedsføres, før de er godkendt.
  • Godkendelserne kræver, at virksomhederne fremskaffer en række oplysninger og foretager undersøgelser, der viser, at produkterne er sikre for mennesker og dyr og miljøet samt undersøger om produkterne virker effektivt og stabilt.
  • Godkendelserne koster også et gebyr.
  • Mindre belastende biocidprodukter kan godkendes efter en særlig forenklet procedure, og denne godkendelse giver endvidere adgang til hele EU-markedet, således der ikke skal søges godkendelse i hvert enkelt land.
  • Fokus på EU-biocidreguleringen udgør en del af Kemikalieindsatsen 2014-2017, som bl.a. indebærer, at MST skal klæde danske virksomheder på til de nye skrappe biocidregler.

Dokumenter fra orienteringsmødet den 27. september

Mødet har været afholdt.

Præsentation af Tilskudsordningen

Præsentationen indeholder links til vejledninger om dokumentationskrav for godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer

(Links er aktive, når præsentationen vises som diasshow)

Deltagerliste

Spørgsmål og svar på mødet