Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Reduktion i afstandskrav

Det er nu muligt at sprøjte nærmere bl.a. vandløb og søer end etiket-teksten på sprøjtemidlerne ellers kræver. Det skyldes, at der efterhånden findes en del sprøjteudstyr, der medvirker til, at pesticiderne ikke hvirvles langt op i luften med risiko for at havne i vandløb, søer og naturområder, hvor de ville kunne udgøre en risiko for dyr og planter.

Omkring en tredjedel af jordbrugets godkendte sprøjtemidler, udgør en risiko for vandmiljøet og må derfor ikke anvendes helt tæt på vandløb og søer. Der er for hvert enkelt middel fastsat et specifikt afstandskrav på fx 10 eller 20 meter til overfladevand eller §3 naturområder. Sådan et afstandskrav fremgår af pesticidets etikette. Men afstandskravet kan med nye regler, der gælder fra den 5. juni 2016 reduceres til en mindre afstand, hvis der anvendes anerkendt afdriftsreducerende udstyr fx i form af kompakt-injektionsdyser. Dette udstyr vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse af dyr og planter selvom der sprøjtes nærmere vandmiljøet eller naturarealer end etiketten kræver.

Med de nye regler kan landmænd dermed bekæmpe ukrudt, svampe og insekter i den del af afgrøden, der ligger nærmere fx vandløb og naturarealer og sikre et større udbytte på disse arealer – uden at det har miljømæssig konsekvens.

Vejledning for at kunne sprøjte nærmere vandløb, søer og naturområder

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om brugen af afdriftsreducerende udstyr. Denne vejledning uddyber reglerne for anvendelse af afdriftsreducerende udstyr, som giver mulighed for at sprøjte nærmere vandmiljøet og § 3 naturområder end angivet på etiketten. Vejledningen giver informationer om hvilket udstyr, der muliggør sprøjtning nærmere overfladevand/naturarealer, hvor stor en procentvis reduktion af afstandskravet sådant udstyr giver anledning til og hvilke krav der er til dokumentation (i fx sprøjtejournalen), i forbindelse med sprøjtning nærmere end det afstandskrav, der er angivet på midlets etiket.

Vejledningen skal derfor benyttes af sprøjteførere for at få hjælp til at vælge den rette sprøjte-dyse og dokumentere brugen korrekt.

Læs vejledningen her

Vejledningen uddyber reglerne, som fremgår af § 39 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (af 5. juni 2016).

Afdriftsreducerende udstyr

Listen over afdriftsreducerende udstyr (dvs. dyser) er udarbejdet med henblik på at dække de typer af dyser der bliver anvendt i Danmark. SEGES og GartneriRådgivningen har bistået Miljøstyrelsen med at udarbejde en oversigt over de afdriftsreducerende dyser til anvendelse i landbrugs- og gartnerierhvervet, med udgangspunkt i den officielle tyske liste fra Julius Kühn-Instituttet, suppleret med en tilsvarende liste fra Nederlandene.

Oversigterne er indarbejdet i vejledningen i form af lister for horisontale bomsprøjter (bilag 1) og tågesprøjter (bilag 2). Disse lister angiver således det udstyr, som Miljøstyrelsen anerkender, har en afdriftsreducerende effekt og angiver omfanget af denne effekt.

Alle anvendelser af afdriftsreducerende udstyr til at reducere afstandskrav, kræver supplerende dokumentation til sprøjtejournalen. Miljøstyrelsen har udarbejdet skemaer, som kan anvendes til notering af de krævede oplysninger. Skemaerne kan downloades her:Dokumentationsskema ved brug af driftreducerende udstyr. De krævede oplysninger skal anføres senest 7 dage efter sprøjtningen og skal opbevares i 3 år.

Muligheden for at benytte afdriftsreducerende udstyr, til at reducere de afstandskrav, der er fastsat på sprøjtemidlernes etiketter, er et tiltag, der indgår i Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016.