Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Krav om at føre og indberette sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal føre sprøjtejournal. Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal endvidere årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde. Også Golfbaner skal årligt indberette oplysninger om deres forbrug.

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal.

Professionel bruger er enhver, der benytter pesticider i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter - herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer. Andre sektorer kan fx være golfbaner, kommuner, anlægsgartnere mv..

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Se link til et eksempel på udformningen af en sprøjtejournal i højre side af skærmen. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI).

Kontrol af sprøjtejournalen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foretager cirka 600 besøg om året, hvor de kontrollerer jordbrugssektorens sprøjtejournaler. Kontrollen vil i de fleste tilfælde blive gennemført i forbindelse med kontrol af andre ordninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer. Hvis alt er i orden, afslutter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollen på stedet, og du modtager en kopi af kontrolrapporten.

Kontrollen med de øvrige sektorer, herunder golfbaner, kommuner mv. varetages ligeledes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (siden 2016).

Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.

Krav om årligt at indberette sprøjtejournal-data for jordbrugserhvervet og golfbaner

Ansvaret for sprøjtejournalindberetningen er overgået til Miljøstyrelsen d.1. juli.2016. Den elektroniske indberetning vil stadig foregå via landbrugsindberetning.dk, og der er ikke ændret i reglerne omkring indberetningen (SJI).

Se mere information og gå til indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre at data indberettes i Miljøstyrelsens IT system GreenData

Hvilke oplysninger skal føres i sprøjtejournalen

Du er selv ansvarlig for løbende at føre sprøjtejournal. Det gælder også, hvis det er maskinstationen, som sprøjter dine marker for dig.

Senest syv dage efter, du har sprøjtet dine marker, skal du føre alle oplysninger ind i din sprøjtejournal. Der er ingen formkrav til hvordan journalen føres. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI). Oplysningerne skal gemmes i mindst 3 år.

I sprøjtejournalen skal du løbende notere:

 • Hvilke sprøjtemidler, du sprøjter dine markarealer med. Sprøjtemidlets handelsnavn skal fremgå af journalen
 • Hvor meget, du sprøjter dine markarealer. Angiv dosering pr. hektar eller m2
 • Hvilke marker, du sprøjter, identification af marken/arealet
 • Hvor store arealer, du sprøjter, i hektar eller m2
 • Hvornår du sprøjter (dato for hver sprøjtning)
 • Hvad du dyrker på de marker, som du sprøjter (afgrøde/kultur)
 • Dit CVR-nummer

Særligt for gartnerier

• Gartnerier kan angive den enkelte markidentifikation med enten marknummer eller nummer på bord eller væksthus.
• Det skal du gøre i feltet ”mark nr.”
• Du kan også angive arealets størrelse i enten hektar eller m2.

Sådan fører du sprøjtejournalen elektronisk i SJI

Du kan føre din sprøjtejournal elektronisk via Landbrugsindberetning.dk.  Log på med dit CVR-nr. og GHI-kode. Under "Sprøjtejournal" klikker du på "Opdater sprøjtejournal".

Det er en fordel at benytte den elektroniske sprøjtejournal, hvis du har mange sprøjtninger på samme arealer. Du kan enten overføre hele din markplan fra Fællesskemaet eller oprette en mark ad gangen.

Du opdaterer journalen løbende. Hver gang du har sprøjtet, taster du ind i systemet, hvor meget du har sprøjtet. For at registrere en sprøjtning skal du under hver enkelt mark trykke på den blå knap med teksten ”Opret sprøjtning”. Herefter kan du taste oplysningerne ind.

I journalen har du overblik over hele din markplan og kan se, hvor og hvor meget du har sprøjtet. Du skal føre sprøjtejournal for hver planperiode.

Fordele ved at føre den løbende sprøjtejournal i SJI

Sprøjtejournalindberetningen (SJI) er både en selvbetjeningsløsning, hvor du som jordbruger kan vælge løbende at føre din sprøjtejournal digitalt, samt en indberetningsløsning til den årlige indberetning af det samlede pesticidforbrug.

Det er en fordel at føre sprøjtejournalen elektronisk, hvis du har mange marker og sprøjter med mange forskellige sprøjtemidler. I SJI kan du oprette en markplan eller hente den seneste markplan fra fællesskemaet. Efterfølgende kan du tilføje sprøjteoplysninger på de enkelte marker. Når sprøjtejournalen er ført i SJI, vil selve indberetningen af sprøjteoplysningerne være lettere.

Hvis du fører din sprøjtejournal elektronisk, kan du bl.a.:

 • Indberette dine oplysninger hurtigt og med færre fejl, fordi dine oplysninger bliver overført elektronisk i systemet
 • Finde afgrødekoder og sprøjtemidler fra listerne i systemet
 • Tilføje sprøjtninger og sprøjteoplysninger på de enkelte marker
 • Kopiere sprøjtninger, som du allerede har registeret, til andre marker
 • Føre journalen løbende
 • Oprette marker
 • Hente den seneste markplan fra Fællesskemaet