Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bekæmpelsesmiddeldatabasen

I Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase finder du oplysninger om bekæmpelsesmidler – både sprøjtemidler og hverdagsgifte (pesticider og biocidholdige produkter). Databasen omfatter de midler (produkter), der i dag er godkendt til markedsføring i Danmark. Databasen omfatter også midler, der tidligere har været godkendt i Danmark. Du må i Danmark kun importere, sælge og anvende de midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Midler, der i dag er godkendt, har status ”produkt godkendt”. Midler, der ikke længere er godkendt, har status ”produkt afmeldt”, ”produkt afslået” eller ”produkt udløbet”. Vær opmærksom på, at midler med alle fire typer af status kommer frem på listen, hvis du søger uden specifikt at vælge en enkelt af dem i søgelisten.

Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase

Særlige kommentarer til oplysninger i databasen: 

  • Etiket og brugsanvisning
  • Afviklingsfrister og forbudte bekæmpelsesmidler
  • Mikrobiologiske midler
  • Klassificering
  • Produktgrupper og produkttyper
  • Godkendelsestype
  • Bruger

Etiket og brugsanvisning

For de i dag godkendte midler kan du se den gældende etiket, såfremt en etiket er godkendt af Miljøstyrelsen (for biocider gælder særlige regler for godkendelse af etiketter – se nærmere om dette nederst på siden her). Du åbner etiketten for de godkendte midler ved at trykke på ikonet ud for ”Etiket & brugsanvisning”. Dette punkt fremgår umiddelbart efter punktet ”produktstatus”, hvis der forefindes en etiket i databasen.

For midler, hvor godkendelsen er ophørt inden udgangen af 2015, forefindes der ikke etiketter i databasen. For midler, der ikke har en etiket i databasen, vil ”etiket & brugsanvisning” samt ikonet slet ikke fremgå. For disse midler kan du fremsøge etiketter fra linket nederst på siden her. Brugsanvisninger for produkters mindre anvendelse finder du indtil videre også kun via dette link. Brugsanvisninger til mindre anvendelser findes kun for godkendte midler, der er givet efter pesticidforordningen trådte i kraft den 14. juni 2011.

Afviklingsfrister og forbudte bekæmpelsesmidler

Du skal være opmærksom på, at nogle af de midler, der ikke længere er godkendt, stadig må sælges i detailleddet eller besiddes og anvendes af brugeren. Dette gælder i en periode efter, at godkendelsen er ophørt inden for de såkaldte afviklingsfrister. Der er to typer af afviklingsfrister: ”frist for salg i detailled” og ”frist for anvendelse og besiddelse”. Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på at få lagt disse afviklingsfrister ind i databasen.

Der er et samlet overblik over afviklingsfrister i stofbekendtgørelsens bilag 3. Se linket til denne bekendtgørelse længere nede på denne side. Hvis der er forskel på afviklingsfrister i databaserne og i stofbekendtgørelsen, gælder stofbekendtgørelsens frister.

Midler, hvor godkendelsen er ophørt før 2016, har ikke nødvendigvis måtte markedsføres i Danmark, da de var godkendte. Markedsføring har for nogle midler været betinget af, at en etiket har været godkendt af Miljøstyrelsen. Fremsøger du derfor et middel, hvor godkendelsen er ophørt inden 2016, kan du ikke være sikker på, at midlet har måttet markedsføres i Danmark. For midler, hvor godkendelsen er ophørt i 2016 eller senere, vil listen over ikke længere godkendte midler til gengæld udelukkende indeholde midler, der har måttet markedsføres i Danmark.

Mikrobiologiske midler

Du kan fremsøge en liste over mikrobiologiske midler ved at søge på aktivstoftypen ”Mikrobiologisk”.

Klassificering

For midler, der er CLP klassificeret, kan du se H-sætningerne. Miljøstyrelsen arbejder på at få tilføjet fareklasser, kategorikoder og signalord for disse midler, og registreringen er således ikke fyldestgørende.

Produktgrupper og produkttyper

For biocider er den nye database endnu ikke opdateret mht. produktgrupper og produkttyper. Du kan derfor ikke regne med, at listen over midler med en bestemt produktgruppe eller produkttype er retvisende, hvis du søger på ”Produktgruppe Biocid” og ”Produkttype”.

Godkendelsestype

Miljøstyrelsen er i gang med at opdatere databasen med hensyn til midlernes godkendelsestype. Du kan derfor ikke regne med, at den angivne godkendelsestype er retvisende for alle midler.

Bruger

Du kan på Miljøstyrelsens hjemmeside finde en samlet liste over midler, der i dag må anvendes af ikke-professionelle brugere. Det er denne liste, der er den gældende.

Den historiske liste for BEKÆMP (den gamle historiske Bekæmpelsesmiddeldatabase), hvor der p.t. kan findes etiketter for "ikke-godkendte midler” (Bemærk, at data ikke opdateres).

Brugsanvisninger til "mindre anvendelser” skal søges her (OBS! Data opdateres ikke).

Om forbudte bekæmpelsesmidler

Sprøjtemidler, der udgår af markedet, bliver opført på bilag 3 i den såkaldte "stofbekendtgørelse", hvor man også kan se fristerne for, hvornår man skal holde op med sælge, bruge og opbevare midlet.

Miljøstyrelsen anbefaler også, at man løbende tjekker status på sine sprøjtemidler. Eksempelvis ved at konsultere listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Se liste over tilladte sprøjtemidler (SEGES' hjemmeside)

Bilag 3 i stofbekendtgørelsen giver overblik over afviklingsfrister for alle sprøjtemidler, der ikke længere er godkendt.

Fristerne gælder kun for de specifikke registreringsnumre, der er nævnt i bilagene, og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

Produkter, der er godkendt efter biocidforordningen, får ikke godkendt etiketten

Er produktet godkendt efter biocidforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter), skal etiketten ikke godkendes særskilt af Miljøstyrelsen.

En virksomhed, der vil sælge eller distribuere et biocidholdigt produkt, har efter biocidforordningen pligt til selv at klassificere dette efter CLP (den europæiske forordning for klassificering og mærkning af kemiske produkter) inden markedsføring af produktet, jf. CLP artikel 4, stk. 1. Godkendelsens indehaver har også pligt til at give de oplysninger, der fremgår af artikel 69 i biocidforordningen.

Der ud over vil Miljøstyrelsen normalt stille særlige krav til oplysninger på etiketten.