Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Affaldsgebyr: Virksomheders betaling for at benytte kommunens genbrugsplads

Kommunens genbrugspladsordning for erhvervsvirksomheder er en tilvalgsordning. Dermed er det frivilligt for den enkelte virksomhed, om den ønsker at benytte kommunens genbrugsplads. Kun virksomheder, der gør brug af ordningen, skal betale genbrugspladsgebyr.

Rammerne for genbrugspladsordningen for erhvervsvirksomhederne er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Genbrugspladsgebyr og betalingsform

Reglerne i affaldsbekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for selv at vælge betalingsmodellen for genbrugspladsordningen.

Kommunen kan vælge mellem følgende modeller:

  • Betaling per besøg
  • Betaling med årligt abonnement
  • Kombinationer af de to ovenstående

Virksomheder opfordres til at henvende sig til egen kommune eller læse om ordningen på kommunens hjemmeside for at få information om den konkrete ordning og kommunens takster.

Administrationsgebyret

Administrationsgebyret går til at dække kommunens generelle administrationsomkostninger til udarbejdelse af affaldsplaner, information m.m.. Alle virksomheder skal betale administrationsgebyr, medmindre de er fritaget efter affaldsbekendtgørelsens § 65.

Følgende virksomheder er undtaget fra at skulle betale administrationsgebyr:

  • Virksomheder med 0-1 ansatte, hvor virksomhedens branchekode fremgår af bilag 7 til affaldsbekendtgørelsen.
  • Virksomheder med 0 ansatte, hvor virksomheden drives i en form, som fremgår af bilag 8.
  • Virksomheder med en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kroner.

Derudover kan virksomheder søge om fritagelse hos kommunen, såfremt virksomheden kan dokumentere, at virksomheden ikke producerer affald. Det er den enkelte kommune, som fastlægger, hvilken form for dokumentation, der skal til for at kunne blive fritaget.

Bemærk! Vælger ovennævnte virksomheder at benytte kommunens genbrugsplads skal de både betale genbrugspladsgebyr og administrationsgebyr.

Læs mere om administrationsgebyret og undtagelse herfra.

Læs den præcise ordlyd af reglerne om genbrugspladsgebyr og administrationsgebyr i affaldsbekendtgørelsen kapitel 11

Sammenhæng mellem betaling og affaldsmængder

Reglerne om virksomheders adgang til genbrugspladsen - herunder gebyrer - hviler på en politisk aftale af 1. juli 2011 mellem alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten og Liberal Alliance.

Det er et vigtigt mål i aftalen, at der er en nøje sammenhæng mellem virksomhedernes brug af kommunernes genbrugspladser og det, virksomhederne betaler. Det betyder blandt andet, at en vurdering af mængder og affaldstyper fra virksomhederne skal indgå i kommunens prisfastsættelse. Se aftalen.

Kommuner, der har valgt abonnementsmodellen, skal gennemføre brugerundersøgelser. Brugerundersøgelserne for et år skal anvendes til at fastlægge kostægte gebyrer for det næste år og skal indgå i den i aftalen forudsatte evaluering af  ordningen. Evalueringen, der er igangsat og forventes afsluttet medio 2015, vil bl.a. kortlægge, om gebyrerne i abonnementsmodellen har været kostægte.