Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 85/1997

Genanvendelse af dagrenovation - miljømæssig og økonomisk vurdering : Hovedrapport

22-12-1997

DEFINITIONER OG BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER; Mængdemæssig opgørelse; Miljømæssig opgørelse : metode : miljøforhold ved indsamling og transport : miljøforhold ved forbrænding af restaffald (basissystem) og (udviklede systemer); miljøforhold ved biogas og kompostering : miljøforhold ved overførsel af 1 ton brændbart affald fra midlertidigt deponi til forbrænding : miljøforhold ved substitution af energiproduktionen af organisk affald med energiproduktion af kul : miljøforhold ved genanvendelse af papir og pap : overførsel af midlertidigt deponeret affald; Økonomiske beregningsforudsætninger : indsamling af dagrenovation : genbrugsstation; Diskussion af forudsætninger : systemforudsætninger : potentialer og indsamlingseffektiviteter : behandling; BASISSYSTEM OG UDVIKLEDE SYSTEMER; Arbejdsmiljømæssig beskrivelse; VURDERING AF RENOVATIONSSYSTEMER PÅ LANDSPLAN; Indsamlingssystemer fordelt på boligtyper : fordeling på boligtyper : den organiske fraktion : papirfraktionen : glasfraktionen; Miljøvurdering : beregningsmåde : miljøvurdering af de udviklede renovationssystemer; Økonomisk vurdering : basissystem og udvidede systemer i vurderingen : konsekvenser for renovationsgebyret : metode og resultater for en økonomisk vurdering på landsplan; Samlet økonomisk og miljømæssig vurdering af udviklede systemer i forhold til referencesystem; FØLSOMHEDSANALYSER; Ændringer i kalkulationsretten; Ændring i returpapirprisen; DISKUSSION; Samlet vurdering af økonomi og miljø for de 8 scenarier for mulig udbygning af genanvendelse af dagrenovation opgjort som ændringer i forhold til referencesituationen

Læs publikation